Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS​
 
Số: 64/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày  27  tháng 02 năm 2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tổ chức đấu giá xe ô tô, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

 - Tài sản đấu giá: Xe ô tô con nhãn hiệu FIAT Siena 05 chỗ ngồi, màu xanh rêu đã qua sử dụng; Biển kiểm soát 90A-013.80; Số máy: 178D20110379814; Số khung: SB0272; Sản xuất năm 2001 tại Việt Nam; Đăng ký lần đầu ngày 10/05/2001.

 - Giá khởi điểm: 49.500.000 đồng (Bốn mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng).

2. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định pháp luật, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 27/02/2019 đến hết 17h00’ ngày 05/03/2019,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 04/03/2019 đến hết 16h00’ ngày 05/03/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 hồ sơ (Năm mươi ngàn đồng).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

+ Số tiền đặt trước: 8.000.000 đồng (Tám triệu đồng).

+ Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 7h30’ ngày 05/03/2019 đến hết 16h30’ ngày 07/03/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30' đến hết 11h00' ngày 07/03/2019.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 08/03/2019 (thứ sáu).

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​ Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành