Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGT​​S
 
Số: 313/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 15 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN


1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Người có tài sản đấu giá: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam; địa chỉ: đường Trường Chinh, phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Các loại vật tư, trang thiết bị văn phòng hư hỏng, đã hết thời gian sử dụng bao gồm 13 danh mục (Có bảng kê chi tiết cho khách hàng tham khảo).

- Giá khởi điểm: 2.045.000 đồng (Hai triệu, không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 15/8/2019 đến hết 17h00’ ngày 9/9/2019 tại Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 22/8/2019 đến hết 16h30’ ngày 23/8/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: 50.000 đồng/1hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng).

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản:

- Số tiền đặt trước: 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 07h30’ngày 9/9/2019 đến hết 16h30’ngày 11/9/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian nộp tiền đặt trước nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá tài sản: 14h00’ngày 12/9/2019 (thứ năm);

- Địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên. Bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.845.968

​Nơi nhận:
- Trung tâm KTDLQG về tài sản và DV về tài sản - Cục QLCS;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Viện kiểm sát n​hân dân tỉnh Hà Nam ;
- Lưu: TTĐG.

​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành