Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (lần 20)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (lần 20)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 439/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 23 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (lần 20)


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý; địa chỉ: Xóm 4, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:  Quyền sử dụng 01 thửa đất có diện tích 462 m2 và tài sản trên đất là nhà ở cấp 4, công trình phụ trợ, cây cối v.v... thuộc tờ bản đồ số PL7 thửa số 183; Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Giá khởi điểm của tài sản: 181.850.143 đồng

Bằng chữ: Một trăm tám mốt triệu, tám trăm năm mươi nghìn, một trăm bốn mươi ba đồng.

Người trúng đấu giá  tự thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; chịu phí, thù lao công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và các chi phí liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản (theo Khoản 5, Điều 101, Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản có nhu cầu đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để tham khảo, mua hồ sơ  liên hệ xem tài sản và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 14/11/2018 đến hết 16h00 ngày 15/11/2018. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 23/10/2018 đến hết 17h00´ ngày 19/11/2018,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba  mươi triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong ngày 16/11/2018 và các ngày 19; 20/11/2018  như sau:

Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội (CN Hà Nam) hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá; hình thức, phương thức  đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá vào: 14h00´ ngày 21/11/2018 (thứ tư),

- Địa điểm đấu giá: Hội trường tầng 5, Sở Tư pháp Hà Nam,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
 - Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam​​
 - Niêm yết tại trụ sở: Trung tâm DVĐGTS;
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phủ Lý;
UBND phường Thanh Châu  và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành