Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 429 /TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày  15  tháng  10  năm 2018

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (LẦN 2)


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 -  Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý; Địa chỉ: đường Biên Hòa, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm, yêu cầu đối với người trúng đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 03 cây xanh cổ thụ trên hè phía Bắc đường Quy Lưu (khu vực cổng trường Tiểu học Minh Khai), phường Minh Khai, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Giá khởi điểm: 31.381.000 đồng (Ba mươi mốt triệu, ba trăm tám mươi mốt ngàn đồng).

- Yêu cầu đối với người trúng đấu giá: Phải nộp số tiền ký quỹ là 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng) để đảm bảo các yêu cầu của việc tự chặt hạ, thu hoạch, dọn sạch mặt bằng.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 15/10/2018 đến hết 16h00’ ngày 23/10/2018,

- Tổ chức xem tài sản: Từ 7h30’ ngày 18/10/2018 đến hết 16h00’ ngày 19/10/2018 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 hồ sơ (Năm mươi ngàn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h3 ngày 23/10/2018 đến hết 11h00ˊ ngày 25/10/2018 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h3 đến hết 11h00ˊ ngày 25/10/2018.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 26/10/2018 (thứ sáu).

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT tỉnh Hà Nam;
- UBND thành phố Phủ Lý;
- Niêm yết tại trụ sở Trung tâm DVĐGTS; UBND tp. Phủ Lý và nơi có tài sản đấu giá;​
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành