Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
​​TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 221/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
  Hà Nam, ngày 18 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Lục; Địa chỉ: Thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Toàn bộ vật tư thanh lý sau khi tháo dỡ, thu hồi vật liệu công trình nhà làm việc 02 tầng và các hạng mục phụ trợ (cũ) nằm trong khuôn viên của phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Bình Lục. (Có hồ sơ về tài sản cho khách hàng tham khảo).

- Giá khởi điểm: 67.633.000 đồng (Sáu mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi ba nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 18/06/2019 đến hết 17h00’ ngày 01/07/2019,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 27/06/2019 đến hết ngày 28/06/2019,  trong giờ hành chính tại  Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Bình Lục,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ (Một trăm nghin đồng).

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 7h30’ ngày 01/07/2019 đến 16h30’ngày 03/07/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội(chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30' đến hết 11h00' ngày 03/07/2019.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 15h00' ngày 04/07/2019 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức ghi phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: 02263.845.968

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC-DV PTTH Hà Nam;
- Cổng TT-ĐT tỉnh Hà Nam;​
- Ban quản lý DAĐTXD huyện Bình Lục;
- Niêm yết tại trụ sở Trung tâm DVĐGTS và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành