Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ (LẦN 2)

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ (LẦN 2)
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 450/TB-TTĐG​

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 31  tháng  10  năm 2018

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THANH LÝ (LẦN 2)


1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam. Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Lý Nhân; Địa chỉ: thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, yêu cầu đối với người trúng đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Toàn bộ vật tư thanh lý sau khi tháo dỡ, thu hồi vật liệu công trình của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam bao gồm:

+ Nhà làm việc các phòng, ban cơ quan huyện,

+ Nhà làm việc 02 tầng và các công trình phụ trợ Bảo hiểm xã hội huyện Lý Nhân sử dụng trước đây.

(Có hồ sơ về tài sản cho khách hàng tham khảo).

- Giá khởi điểm: 384.881.000 đồng (Ba trăm tám mươi tư triệu, tám trăm tám mươi mốt ngàn đồng).

- Yêu cầu đối với người trúng đấu giá: Khách hàng trúng đấu giá được thu hồi vật tư sau khi phải tự thực hiện việc tháo dỡ, dọn sạch mặt bằng theo yêu cầu. Phải có phương án thi công, nộp tiền ký quỹ cam kết đảm bảo tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường được Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Lý Nhân chấp thuận trước khi nhận bàn giao mặt bằng công trình.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

- Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 31/10/2018 đến hết 17h00’ ngày 12/11/2018,

- Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 08/11/2018 đến hết  ngày 09/11/2018,  trong giờ hành chính tại Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam,

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ (Một trăm ngàn đồng).

5. Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h3 ngày 12/11/2018 đến hết 16h30ˊ ngày 14/11/2018 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h3 đến hết 11h00ˊ ngày 14/11/2018.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 15/11/2018 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức ghi phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm khai thác DLQG về tài sản và DV về tài sản- Cục Quản lý công sản;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Phòng TC- KH huyện Lý Nhân;​
- Niêm yết tại trụ sở Phòng TC- KH huyện Lý Nhân; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành