Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 130 /TB-TTĐG​

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 08  tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng

 

Do các cơ quan chức năng cần có thời gian kiểm tra lại mặt bằng quỹ đất đấu giá còn tồn để đảm bảo tính chính xác giữa hồ sơ mặt bằng quy hoạch chia lô và thực địa. Theo đề nghị của UBND huyện Kim Bảng, UBND xã Thanh Sơn, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo tạm hoãn cuộc đấu giá QSDĐ dự kiến vào 8h00' ngày 12/04/2019 theo nội dung thông báo số 87/TB-TTĐG ngày 19/03/2019 và thay đổi thời gian dự kiến tổ chức đấu giá cụ thể như sau:

- Thời gian bán hồ sơ và đăng ký đấu giá đến hết 17h00' ngày 23/04/2019;

- Thời gian nộp tiền đặt trước đấu giá:

+ Số tiền đặt trước: 30.000.000đ/1lô (Ba mươi triệu đồng);

+ Khách hàng đủ điều kiện theo quy định, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Thanh Sơn hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước.

Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 7h30' ngày 23/04/2019 đến hết 16h30’ ngày 25/04/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30’ đến hết 11h00’ ngày 25/04/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Thanh Sơn.

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 26/04/2019 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Thanh Sơn.

Yêu cầu UBND xã Thanh Sơn phối hợp triển khai thông báo, hướng dẫn khách hàng theo nội dung thông báo trên.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Kim Bản​g, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;
- Đài phát thanh huyện Kim Bảng;
- UBND xã Thanh Sơn;
- Đài phát thanh xã Thanh Sơn;
- Niêm yết tại trụ sở xã Thanh Sơn; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành