Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG T​ÂM DVĐGTS
 
Số: 140/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 16 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phủ Lý; Địa chỉ: Tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 48 lô, cụ thể như sau:

* Dãy LK2 gồm 16 lô:

- Từ lô LK2-20 đến lô LK2-32; lô LK2-34 và lô LK2- 35 - giá khởi điểm: 4.900.000 đồng/m²

- Lô LK2- 33 giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/m²

* Dãy LK3 gồm 32 lô:

- Từ lô LK3 -1 đến lô LK3 - 13; từ lô LK3 - 20 đến lô LK3 - 32 và từ lô LK3 - 34 đến lô LK3- 37 - giá khởi điểm: 4.900.000 đồng/m²

- Lô LK3 - 33 và lô LK3 - 38 giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/m²

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/4/2019 đến hết 11h00’ ngày 13/5/2019.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 07/5/2019 trong giờ làm việc. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ.

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:        

- Số tiền đặt trước: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong thời gian từ ngày 13/5/2019 đến hết 16h30’ ngày 15/5/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30’ đến hết 11h00’ ngày 15/5/2019.

 6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá tài sản vào: 7h30’ ngày 16/5/2019 (Thứ 5);

- Địa điểm đấu giá tài sản: Hội trường Tầng 5- Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá tài sản: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC-DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQĐ thành phố Phủ Lý;
- Đài phát thanh TP. Phủ Lý;
- UBND phường Lam Hạ;​​
- Đài phát thanh phường Lam Hạ;
- Niêm yết tại trụ sở phường Lam Hạ; Trung tâm PTQĐ; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành