Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm
​ SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 323/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 26 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê; địa chỉ: thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 01 lô xen kẹp tại  thị trấn Kiện Khê cụ thể như sau:

* Quỹ đất xen kẹp năm 2014

+ Lô A11; giá khởi điểm: 1.100.000 đồng/1m2

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND thị trấn Kiện Khê hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 26/08/2019 đến hết 11h00 ngày 30/09/2019;

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 26/09/2019 đến hết ngày 27/09/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND thị trấn Kiện Khê tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn;

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1hồ sơ. (Năm mươi nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/1lô ( Mười triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h3 ngày 30/09/2019 đến hết 16h30ˊngày 02/10/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h3 đến hết 11h00ˊ ngày 02/10/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND thị trấn Kiện Khê.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá tài sản vào: 7h30’ ngày 03/10/2019 (thứ 5).

Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND thị trấn Kiện Khê.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Thanh Liêm, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT
- Đài phát thanh huyện Thanh Li​​êm;
- UBND thị trấn Kiện Khê;
- Đài phát thanh thị trấn Kiện Khê;
- Niêm yết tại trụ sở thị trấn Kiện Khê; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành