Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Khả Lôi, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Khả Lôi, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂ​M DVĐGTS
 
Số : 437/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 07 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Khả Lôi, xã Tiêu Động, huyện Bình Lục

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Tiêu Động; Địa chỉ: Xã Tiêu Động, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 144 lô, cụ thể như sau:

* Dãy 1 gồm 01 lô:

- Lô LK4-39 - Giá khởi điểm: 4.500.000 đồng/m².

* Dãy 2 gồm 65:

- Lô LK4-38 - Giá khởi điểm: 3.700.000 đồng/m².

- Từ lô LK2-04 đến lô LK2-34; Từ LK4-04 đến lô LK4-20; Từ lô LK4-22 đến lô LK4-37 - Giá khởi điểm: 3.100.000 đồng/m².

* Dãy 3 gồm 78:

- Lô LK3-01; lô LK5-37; lô LK6-01 - Giá khởi điểm: 3.200.000 đồng/m².

- Từ lô LK3-02 đến lô LK3-33; từ lô LK5-03 đến lô LK5-19; từ lô LK5-21 đến lô LK5-36; từ lô LK6-02 đến lô LK6-11 - Giá khởi điểm: 2.850.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định pháp luật, có nhu cầu đến UBND xã Tiêu Động hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 07/11/2019 đến 17h00’ ngày 09/12/2019.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất cụ thể được bán sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 03/12/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Tiêu Động để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô. (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 30.000.000đồng/1lô (Ba mươi triệu đồng ),

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong giờ hành chính từ ngày 09/12/2019 đến ngày 11/12/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h3 đến hết 11h30ˊ ngày 11/12/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Tiêu Động.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 12/12/2019 (Thứ năm) ,

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Tiêu Động.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.         

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Bình Lục , Phòng TN​-MT; TC-KH; CCT;
- Đài phát thanh huyện Bình Lục ;
- UBND xã Tiêu Động;
- Đài phát thanh xã Tiêu Động;
- Niêm yết tại trụ sở xã Tiêu Động; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Chiến