Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Nội huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Nội huyện Bình Lục
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 ​
Số:115/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 28 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã An Nội huyện Bình Lục

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 26 chia thành 5 vị trí, cụ thể như sau:

- Vị trí 1: lô 119 và lô 120; giá khởi điểm: 440.000 đồng/1m2  

- Vị trí 2: lô 41; từ lô 81 đến lô 85; lô 113 và lô 114; giá khởi điểm: 520.000 đồng/1m2

- Vị trí 3: lô 118; giá khởi điểm: 680.000 đồng/1m2  

- Vị trí 4: lô 40; từ lô 43 đến lô 47; từ lô 73 đến lô 80; giá khởi điểm: 810.000 đồng/1m2

- Vị trí 5: lô 111; giá khởi điểm: 850.000 đồng/1m2

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến  UBND xã An Nội  hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian mua hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 28/03/2019 đến hết 11h00ˊ ngày 22/04/2019

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký tham gia đấu giá vị trí nào thì được đấu giá tại vị trí đó,

- Số lượng lô đất cụ thể được bán  do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại phiên đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 18/04/2019 đến hết ngày 19/04/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã An Nội để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1 lô (Năm Mươi nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 10.000.000đ/1lô (Mười triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h3 ngày 22/04/2019 đến hết 16h3 ngày 24/04/2019 trong ngày làm việc như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h3 đến hết 11h00ˊ ngày 24/04/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã An Nội.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 8h00’ ngày 25/04/2019 (Thứ 5).

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã An Nội.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Bình Lục, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;
- Đài phát thanh huyện Bình Lục;
- UBND xã An Nội;​
- Đài phát thanh xã An Nội;
- Niêm yết tại trụ sở xã An Nội; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành