Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS​
 
Số: 80/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 08 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Châu Giang, huyện Duy Tiên

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Châu Giang; địa chỉ: xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất gồm 06 lô theo Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 24/09/2013 đã được phê duyệt lại giá đất tại Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 cụ thể như sau:

* Khu vực 1, vị trí 2: Gồm 04 lô thửa đất số 52, 53, 54, 55, 56, 59; tờ bản đồ PL 18:

-  Lô A1, A2, A7, A15 giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/m²

* Khu vực 2, vị trí 2: Gồm 02 lô thửa đất số 75; tờ bản đồ PL10:

- Lô số 6, lô số 8 giá khởi điểm: 1.600.000 đồng/m²

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:     

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Châu Giang hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/03/2019 đến hết 11h00 ngày 02/04/2019.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô ở một vị trí, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký ở vị trí nào được đấu giá tại vị trí đó,

- Số lượng lô đất cụ thể được bán  do cấp có thẩm quyền  quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 21/03/2019 đến hết ngày 22/03/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Châu Giang để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:100.000 đ/1 lô.(Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước : 20.000.000đ/1lô (Hai mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h30’ ngày 02/04/2019  đến 16h30 ngày 04/04/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h30 ngày 04/04/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Châu Giang.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 08h00' ngày 05/04/2019 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Châu Giang,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Duy Tiên, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;
- Đài phát thanh huyện Duy Tiên;
- UBND xã Châu Giang;
- Đài phát thanh xã Châu Giang;
- Niêm yết tại trụ sở xã C​hâu Giang; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành