Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐ​GTS
 
Số: 220/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 18 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam, địa chỉ (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 49 lô, cụ thể như sau:

Thôn Sơn Hà:

* Điểm 01; T159 PL10 gồm 01 lô:

- Lô 2 giá khởi điểm: 570.000 đồng/m².

Thôn Đọi Nhất:

* Điểm 02; T172 PL24 gồm 04 lô:

- Lô 6 giá khởi điểm: 450.000 đồng/m².

- Từ lô 1 đến lô 3 giá khởi điểm: 350.000 đồng/m².

* Điểm 03; T248 PL05 gồm 03 lô:

- Lô 12; lô 14 và lô 15 giá khởi điểm: 840.000 đồng/m².

* Điểm 04; T219, 220 PL07 gồm 08 lô:

- Lô 2 giá khởi điểm: 620.000 đồng/m².

- Lô 7 giá khởi điểm: 570.000 đồng/m².

- Từ lô 3 đến lô 6; lô 9 và lô 10 giá khởi điểm: 450.000 đồng/m².

Thôn Đọi Tín:

* Điểm 07; T201, 206 PL03 gồm 04 lô:

- Lô 4 giá khởi điểm: 570.000 đồng/m².

- Từ lô 1 đến lô 3 giá khởi điểm: 450.000 đồng/m².

* Điểm 08, 09; T71, 75 PL03 gồm 03 lô:

- Lô 3 giá khởi điểm: 400.000 đồng/m².

- Lô 1 và lô 2 giá khởi điểm: 350.000 đồng/m².

Thôn Đọi Tam:

* Điểm 13; T138 PL01 gồm 02 lô:

- Lô 1 và lô 2 giá khởi điểm: 350.000 đồng/m².

* Điểm 14; T109 PL01 gồm 01 lô:

- Lô 3 giá khởi điểm: 450.000 đồng/m².

* Điểm 17; T56, 57 PL01 gồm 06 lô:

- Lô 1 và lô 6 giá khởi điểm: 400.000 đồng/m².

- Từ lô 2 đến lô 5 giá khởi điểm: 350.000 đồng/m².

Thôn Đọi Nhì:

* Điểm 20; T11 PL02 gồm 01 lô:

- Lô 1 giá khởi điểm: 620.000 đồng/m².

* Điểm 24; T180, 249, 264 PL02 gồm 12 lô:

- Lô 5 giá khởi điểm: 400.000 đồng/m².

- Từ lô 1 đến lô 4; từ lô 6 đến lô 8 và từ lô 11 đến lô 14 giá khởi điểm: 350.000 đồng/m².

Thôn Đọi Lĩnh:

* Điểm 28; T34, 50 PL08 gồm 04 lô:

- Lô 3 giá khởi điểm: 450.000 đồng/m².

- Lô 1; lô 2 và lô 4 giá khởi điểm: 350.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với UBND xã Đọi Sơn hoặcTrung tâm DVĐGTS  tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 18/6/2019 đến hết 11h00' ngày 29/7/2019.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô ở một vị trí, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký ở vị trí nào được đấu giá tại vị trí đó,

- Số lượng lô đất được bán tại cuộc đấu giá sẽ do cấp có thẩm quyền  quyết định và được công bố tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 24/7/2019 đến hết ngày 25/7/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Đọi Sơn để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/lô (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 10.000.000đ/1lô (Mười triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong thời gian ngày 26/7/2019 và từ ngày 29/7/2019 đến ngày 30/7/2019 trong giờ hành chính như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30' đến hết 11h00' ngày 30/7/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 31/7/2019 (Thứ tư) ,

- Địa điểm: Tại hội trường ủy ban nhân dân xã Đọi Sơn.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Duy Tiên, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;
- Đài phát thanh huyện Duy Tiên;
- UBND Xã Đọi Sơn;
- Đài phát thanh Xã Đọi Sơn;​
- Niêm yết tại trụ sở Xã Đọi Sơn; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành