Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐ​GTS
 
Số: 430 /TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 06 tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện Duy Tiên; Địa chỉ: thị trấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 20 đất.

Cụ thể như sau:

* Khu vực 2, vị trí 1:

- Lô A36; lô A39 -  giá khởi điểm: 4.000.000 đồng/m2

* Khu vực 2, vị trí 2:

- Lô A4; A17; F4; F12; F15; B23; E19 - giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/m2

- Lô A9; A13; A14; A20; G1; G16; F13; F14; F16; F17; F18 - giá khởi điểm: 2.700.000 đồng/m2

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Duy Hải hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 06/11/2019 đến hết 11h00' ngày 02/12/2019.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất cụ thể được bán tại cuộc đấu giá do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 25/11/2019 đến hết ngày 26/11/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Duy Hải để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 lô (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 30.000.000đ/1lô (Ba mươi triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 7h30' ngày 28/11/2019 đến hết 16h30' ngày 29/11/2019 và trong giờ hành chính ngày 02/12/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 02/12/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Duy Hải.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 7h30’ ngày 03/12/2019 (thứ ba).

- Địa điểm: Tại hội trường Uỷ ban nhân dân xã Duy Hải.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Duy Tiên, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;
- Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện Duy Tiên;​
- Đài phát thanh huyện Duy Tiên;
- UBND xã Duy Hải;
- Đài phát thanh xã Duy Hải;
- Niêm yết tại trụ sở xã Duy Hải; Ban Quản lý Dự án ĐTXD huyện Duy Tiên; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Chiến