Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 226/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 20 tháng 06 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Thanh Hương; địa chỉ: xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 27 lô tại xã Thanh Hương cụ thể như sau:

* Quỹ đất xen kẹp năm 2013

- Vị trí 2 : gồm 03 lô ( Lô A33, lô A40 và lô A41); giá khởi điểm: 275.000 đồng/1m2

- Vị trí 3: gồm 07 lô ( Lô A20, lô A21, lô A24, lô A26, từ lô A37 đến lô A39) giá khởi điểm: 340.000 đồng/1m2

- Vị trí 4: gồm 03 lô (Lô A53, lô A54 và lô A72) giá khởi điểm: 450.000 đồng/1m2

- Vị trí 7 : gồm 07 lô ( Lô A7,  lô A8, lô A10; ); giá khởi điểm: 700.000 đồng/1m2

+ Lô A50, lô A51, lô A78 và lô A79 ; giá khởi điểm: 880.000 đồng/1m2

- Vị trí 8 : gồm 07 lô ( Lô A4, từ lô A14 đến lô A17); giá khởi điểm: 880.000 đồng/1m2

+ Lô A80 và lô A81; giá khởi điểm: 1.100.000 đồng/1m2

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá tài sản, có nhu cầu đến  UBND xã Thanh Hương hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 20/06/2019 đến hết 11h00 ngày 23/07/2019;

Lưu ý

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô, nhiều vị trí khác nhau. Đăng ký tham gia đấu giá vị trí nào thì được đấu giá tại vị trí đó,

- Số lượng lô đất cụ thể được bán áp dụng do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 18/07/2019 đến hết ngày 19/07/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Thanh Hương tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn;

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/1hồ sơ. (Năm mươi nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/1lô ( Mười triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h3 ngày 23/07/2019 đến hết 16h30ˊngày 25/07/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h3 đến hết 11h00ˊ ngày 25/07/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Thanh Hương.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá tài sản vào: 7h30’ ngày 26/07/2019 (thứ 6),

Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND xã Thanh Hương.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.   

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Thanh Liêm, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT
- Đài phát thanh huyện Thanh Liêm;​
- UBND xã Thanh Hương;
- Đài phát thanh xã Thanh Hương;
- Niêm yết tại trụ sở xã Thanh Hương; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành