Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 ​
Số: 430/TB-TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 15 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam ; Địa chỉ: Tầng 3-  Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất, địa chỉ: Tổ dân phố Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam .

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất bao gồm 14 lô tại xã Tiên Hiệp cụ thể như sau:

- Lô TĐC-3-5; giá khởi điểm: 3.350.000 đồng/m2;

- Khu TĐC-3: Lô TĐC-3-3, TĐC-3-4; từ TĐC-3-37 đến lô TĐC-3-47; giá khởi điểm 3.050.000 đồng/m2.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 15/10/2018 đến hết 11h00 ngày 13/11/2018;

Lưu ý- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô. Số lượng lô đất cụ thể được bán chính thức áp dụng do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 07/11/2018 đến hết ngày 08/11/2018 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn;

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1hồ sơ. (Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/1lô (Ba mươi triệu đồng).

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong giờ hành chính ngày 09/11/2018 và từ ngày 12/11/2018 đến hết 11h00’ ngày 13/11/2018 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại CP Quân đội (CN Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến hết 11h00 ngày 13/11/2018.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá tài sản vào: 7h30’ ngày 14/11/2018 (thứ 4).

- Địa điểm đấu giá: Hội trường UBND xã Tiên Hiệp.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC-DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm PTQĐ thành phố Phủ Lý;​
- UBND xã Tiên Hiệp;
- Niêm yết tại trụ sở xã Tiên Hiệp,Trung
TâmPTQĐ; Trung tâm DVĐGTS;
- Lưu TTĐG.

​ KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành