Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Lý, huyện Lý Nhân

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Lý, huyện Lý Nhân
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 ​
Số: 318/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 23 tháng 08 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Văn Lý, huyện Lý Nhân

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất gồm 14 lô tại xã Văn Lý, cụ thể như sau:

Vị trí 03: Khu vực 02, vị trí 01:

+ Lô 01 mặt đường: Từ lô LK- 02 đến lô LK-11 và từ lô LK-15 đến lô LK-17 giá khởi điểm: 400.000 đồng/m²

+ Lô 02 mặt đường: Lô LK-14 giá khởi điểm: 500.000 đồng/m²

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Văn Lý hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 23/08/2019 đến hết 11h00 ngày 23/9/2019.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia nhiều lô.

- Số lượng lô đất cụ thể được bán  do cấp có thẩm quyền quyết định và được công bố tại cuộc đấu giá.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 9/9/2019 đến hết ngày 10/9/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Văn Lý để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:100.000 đ/1 lô.(Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 10.000.000đ/1lô (Mười triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước  trong thời gian từ  7h30’ ngày 23/9/2019  đến 16h30 ngày 25/9/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h30 ngày 25/9/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Văn Lý.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30' ngày 26/9/2019 (Thứ năm) ,

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Văn Lý,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam. 

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;​
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND huyện Lý Nhân, Phòng TN-MT; TC-KH; CCT;
- Đài phát thanh huyện Lý Nhân;
- UBND xã Văn Lý;
- Đài phát thanh xã Văn Lý;
- Niêm yết tại trụ sở xã Văn Lý; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành