Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc tạm dừng tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo về việc tạm dừng tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm
​ SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 286/TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 24 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại xã 

Thanh Hương, huyện Thanh Liêm


Ngày 20/06/2019 Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam đã có  Thông báo đấu giá số: 226/TB-TTĐG về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹp tại địa bàn xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm. Cuộc đấu giá dự kiến được tổ chức tại hội trường UBND xã Thanh Hương vào 7h30’ ngày 26/07/2019 (Thứ sáu).

Tuy nhiên, theo đề nghị của UBND xã Thanh Hương, cần có thời gian để thực hiện kiểm tra, rà soát lại diện tích, mốc giới, giải quyết các tồn tại liên quan trên mặt bằng quỹ đất đấu giá.

Vì vậy, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam thông báo tạm dừng cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo nội dung Thông báo đấu giá số: 226/TB-TTĐG ngày 20/06/2019. Khi có đủ điều kiện, Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục ra thông báo và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

 Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam); đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

 Điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- N​iêm yết tại trụ sở UBND xã Thanh Hương;
-  Trung tâm DVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

​KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành