Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 01/2019/TT-NHNN ngày 01/02/2019 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 01/2019/TT-NHNN ngày 01/02/2019 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

* Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước

* Ngày ban hành: 01/02/2019

* Ngày có hiệu lực: 20/03/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ:

- Sửa đổi, bổ sung thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;

- Bãi bỏ khoản 9, khoản 10 Điều 1 Thông tư số 15/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN.

* Nội dung chính:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 01/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Trong đó, Thông tư sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 14 quy định về hồ sơ chung đề nghị cấp Giấy phép như sau:

“a) Sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 Thông tư này; Phiếu lý lịch tư pháp:

Đối với người có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;…”

Bên cạnh đó, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung giải thích các từ ngữ về bên thuê tài chính, bên thuê vận hành; sửa đổi, bổ sung về sơ yếu lý lịch trong tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến của ngân hàng…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh.