Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 08/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượn...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 08/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất"

* Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

* Ngày ban hành: 16/8/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/3/2020.

* Văn bản hết hiệu lực: Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2020.

* Nội dung chính:

Ban hành kèm theo Thông tư là QCVN 34:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất.

Quy chuẩn gồm Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, chữ viết tắt; Quy định kỹ thuật: chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật; chỉ tiêu chất lượng phục vụ; Quy định về quản lý; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện…

Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet băng rộng, thuộc nhóm dịch vụ viễn thông cố định mặt đất, bao gồm: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH/xPON; Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ Modem cáp truyền hình.

Trong đó, thời gian trễ trung bình của mạng ≤ 50 ms được xác định bằng phương pháp mô phỏng, sử dụng lệnh Ping tới máy chủ phục vụ công tác đo kiểm, số lượng mẫu đo tối thiểu là 1.000 mẫu, dung lượng gói tin mẫu là 32 byte.

Bên cạnh đó, mức chiếm dụng băng thông trung bình của hướng kết nối từ DNCCDV đến Internet quốc tế là ≤ 90%, mức chiếm dụng băng thông trung bình của các hướng kết nối khác là ≤ 80%. Thời gian thiết lập dịch vụ với trường hợp đã sẵn đường dây thuê bao ≥ 90% số hợp đồng cung cấp dịch vụ có E ≤ 4 d…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông./.​


Tin liên quan