Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2019 quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hoá

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 08/2019/TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 9 năm 2019 quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hoá

* Cơ quan ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

* Ngày ban hành: 03/9/2019

* Ngày có hiệu lực: 15/11/2019

* Văn bản ban hành mới

* Nội dung chính:

Thông tư này quy định quy trình giám định tư pháp để kết luận những vấn đề về chuyên môn văn hóa đối với sản phẩm văn hóa (trừ di vật, cổ vật và lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan) theo trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định tư pháp. Theo đó, quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hoá bao gồm:

1. Tiếp nhận yêu cầu, trưng cầu giám định

2. Chuẩn bị thực hiện giám định

3. Thực hiện giám định

4. Kết luận giám định

5. Bàn giao kết quả giám định

6. Lập hồ sơ, lưu trữ hồ sơ giám định.

Trong đó, Thông tư quy định cụ thể: Tổ chức giám định tư pháp tiến hành giám định tư pháp đối với đối tượng giám định bằng hình thức giám định tập thể. Số lượng người giám định tư pháp phải từ 03 người trở lên; Trường hợp cần thiết, người giám định tư pháp tổ chức lấy kết quả xét nghiệm hoặc kết luận chuyên môn khác trước khi đưa ra đánh giá; Đối với đối tượng giám định không thể di chuyển hoặc khó di chuyển, người giám định tư pháp phải tổ chức xem xét đối tượng giám định tại nơi lưu giữ của người yêu cầu, trưng cầu. Việc tổ chức xem xét đối tượng giám định tại nơi lưu giữ của người trưng cầu, yêu cầu phải được lập thành biên bản và được lưu trong hồ sơ giám định.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Văn hoá, Thế thao và Du lịch.​


Tin liên quan