Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ đã nghỉ việc

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ đã nghỉ việc
Thông tư 09/2019/TT-BNV hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2019 đối với cán bộ đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng

* Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ.

* Ngày ban hành: 14/6/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/8/2019.

* Văn bản được thay thế: Thông tư số 08/2018/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

* Nội dung chính:

Đối tượng áp dụng Thông tư này là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

Từ 01/7/2019, mức lương hưu của cán bộ xã tăng thêm 7,19%

Theo đó, từ ngày 01/7/2019 tăng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thêm 7,19% trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Cụ thể, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ 01/7/2019 = mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2019 x 1,0719.

Như vậy, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ 01/7/2019 đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là 2,116 triệu đồng/tháng; đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy biên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã là 2,048 triệu đồng/tháng; đối với các chức danh còn lại là 1,896 triệu đồng/tháng.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm thi hành: UBND tỉnh

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ./.​


Tin liên quan