Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 09/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư 65/201...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 09/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

* Cơ quan ban hành: Bộ trưởng Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành: 15/02/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/4/2019.

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung: Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

* Nội dung chính:

Thông tư này sửa đổi bổ sung một số nội dung tại Phụ lục I và Phụ lục II Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Thông tư sửa đổi một số nội dung tại Phụ lục I - ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Cụ thể:

- Tại chú giải 4 Chương 12: Thay đổi cụm từ “cây cừu ly hương” thành cụm từ “cây cửu lý hương”;

- Tại chú giải 5 Chương 12 và nhóm 12.12: Thay đổi cụm từ "tảo biển và các loại tảo biển khác” và “rong biển và các loại rong biển khác”  thành cụm từ “rong biển và các loại tảo khác”;

- Tại nhóm 15.18: Thay đổi cụm từ “sulphat hóa” thành cụm từ "sulphua hóa;

- Tại nhóm 39.18: thay đổi cụm từ “tấm ốp tường hoặc ốp trần bằng plastic” thành cụm từ “Tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic”;

- Tại nhóm 44.01: thay đổi cụm từ “mùn cưa và phế liệu gỗ” thành cụm từ “mùn cưa, phế liệu và mảnh vụn gỗ”.

- Tại nhóm 49.07: thay đổi cụm từ “giấy bạc (tiền giấy)” thành cụm từ “giấy bạc ngân hàng (banknotes);”, thay đổi cụm từ “hợp pháp nhưng chưa đưa vào lưu thông” thành cụm từ “loại pháp định(*)”; Thay đổi đơn vị tính tại mã hàng 4907.00.10 từ “kg/chiếc” thành “kg/tờ”…

Sửa đổi, bổ sung Sáu quy tắc tổng quát

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục II - Sáu quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên hệ thống hài hòa mô tả và mã vạch hàng hóa (HS) của tổ chức hải quan thế giới. Cụ thể:

- Sửa đổi Chú giải quy tắc 3 (a), mục (IV), phần “các ví dụ”, điểm (1) như sau: “(1) Mặt hàng thảm dệt đã được chần, được sử dụng trong xe ôtô, không được phân loại như là phụ kiện của xe ô tô thuộc nhóm 87.08, trong nhóm 57.03 chúng được mô tả một cách đặc trưng như những tấm thảm. Do vậy, mặt hàng này được phân loại vào nhóm 57.03.”

- Tại Chú giải quy tắc 3b, mục (X), điểm (c): thay đổi cụm từ “users” thành cụm từ “end users”, thay đổi cụm từ “người sử dụng” thành cụm từ “người sử dụng cuối cùng”.

- Sửa đổi, bổ sung tại Chú giải quy tắc 3b, mục (X), đoạn văn thứ hai trong điểm (c) là: “The term ‘‘goods put up in sets for retail sale” therefore only covers sets consisting of goods which are intended to be sold to the end user where the individual goods are intended to be used together. For example, different foodstuffs intended to be used together in the preparation of a ready- to-eat dish or meal, packaged together and intended for consumption by the purchaser would be a ‘‘set put up for retail sale” - “Thuật ngữ “hàng hóa ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ” chỉ bao gồm những bộ hàng hóa nhằm để bán cho người sử dụng cuối cùng, tại đó các hàng hóa đun lẻ được sử dụng cùng nhau. Ví dụ, bộ hàng hóa gồm nhiều thực phẩm khác nhau nhằm sử dụng để chế biến một món ăn hay bữa ăn ngay, đóng gói cùng nhau và nhằm mục đích được tiêu dùng bởi người mua sẽ được gọi là một “bộ hàng được đóng gói để bán lẻ”.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm của UBND tỉnh: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính./.​