Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 09/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượn...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 09/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất"

* Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

* Ngày ban hành: 16/8/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/3/2020.

* Văn bản hết hiệu lực: Thông tư số 10/2014/TT-BTTTT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

* Nội dung chính:

Ban hành kèm theo Thông tư là QCVN 81:2019/BTTTT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

Quy chuẩn gồm Quy định chung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tài liệu viện dẫn, giải thích từ ngữ, chữ viết tắt; Quy định kỹ thuật: chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật; chỉ tiêu chất lượng phục vụ; Quy định về quản lý; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; tổ chức thực hiện…

Cụ thể, Quy chuẩn này quy định mức giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất, bao gồm: Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA và dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A, các phiên bản tiếp theo. Chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật như sau:

Thứ nhất, độ sẵn sàng của mạng vô tuyến ≥ 95%. Kết quả này có được từ 100.000 mẫu đo tối thiểu, thực hiện đo ngoài trời di động vào các giờ khác nhau trong ngày, trong vùng cung cấp dịch vụ.

Thứ hai, tỷ lệ truy nhập không thành công dịch vụ ≤ 5%. Kết quả này được xác định từ tối thiểu 1.500 mẫu đo, trong đó đo trong nhà tối thiểu 500 mẫu, đo ngoài trời tại các vị trí cố định tối thiểu 500 mẫu và đo ngoài trời di động tối thiểu 500 mẫu. Khoảng thời gian giữa hai mẫu đo liên tiếp xuất phát từ một UE tối thiểu là 30s.

Thứ ba, thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ WCDMA ≤ 10s; Thời gian trễ trung bình truy nhập dịch vụ Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng công nghệ LTE, LTE-A và các phiên bản tiếp theo ≤ 5s…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông./.​


Tin liên quan