Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội Vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

* Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ

* Ngày ban hành: 02/8/2019

* Ngày có hiệu lực: 20/9/2019

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không

* Nội dung chính:

Thông tư này hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư, theo đó:

- Áp dụng bảng lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư như sau:

+ Ngạch văn thư chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1);

+  Ngạch văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại A1;

+  Ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B.

- Việc chuyển xếp lương đối với công chc đang làm công tác văn thư như sau:

+ Xếp lương ngạch văn thư chính (mã số 02.006) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch chuyên viên chính văn thư và tương đương.

+ Xếp lương ngạch văn thư (mã số 02.007) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch chuyên viên văn thư và tương đương.

+ Xếp lương ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch cán sự văn thư và tương đương hoặc công chức hiện đang xếp lương ngạch nhân viên văn thư có trình độ từ trung cấp trở lên.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương: Không

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không

- Trách nhiệm khác:  Không

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Nội vụ.​


Tin liên quan