Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi quy định về biểu đồ chạy tàu, điều hành vận tải đường sắt

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 11/2019/TT-BGTVT sửa đổi quy định về biểu đồ chạy tàu, điều hành vận tải đường sắt

* Cơ quan ban hành:  Bộ Giao thông Vận tải.

* Ngày ban hành: 11/03/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/5/2019.

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 24/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về xây dựng biểu đồ chạy tàu và điều hành giao thông vận tải đường sắt.

* Nội dung chính:

Thông tư sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt

Theo đó, bổ sung Biểu mức giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt tại Điều 17 Thông tư 24/2018/TT-BGTVT ngày 07/05/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải như sau:

- Tuyến Hà Nội - Sài Gòn:

+ Tàu khách: 49.592 đồng/01 Đoàn tàu.Km;

+ Tàu hàng: 27.713 đồng/01 Đoàn tàu.Km.

- Tuyến Hà Nội - Lào Cai:

+ Tàu khách: 42.299 đồng/01 Đoàn tàu.Km;

+ Tàu hàng: 20.420 đồng/01 Đoàn tàu.Km.

- Tuyến Hà Nội - Hải Phòng:

+ Tàu khách: 25.525 đồng/01 Đoàn tàu.Km;

+ Tàu hàng: 16.774 đồng/01 Đoàn tàu.Km…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung quy định khi các yếu tố hình thành giá dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt có biến động tăng, giảm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống thì cơ quan quản lý Nhà nước về đường sắt hoặc doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có quyền yêu cầu hoặc đề xuất điều chỉnh phương án giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia có trách nhiệm xây dựng phương án điều chỉnh giá trình Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định; Bộ Giao thông vận tải quyết định giá tối đa dịch vụ điều hành giao thông vận tải đường sắt sau khi có ý kiến tham gia của Bộ Tài chính (trước đây không quy định quyền của cơ quan quản lý Nhà nước trong trường hợp này).

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm triển khai thực hiện: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Giao thông Vận tải./.​


Tin liên quan