Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 17/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 17/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

* Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương

* Ngày ban hành: 19/9/2019.

* Ngày có hiệu lực: 05/11/2019.

* Nội dung chính:

Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, liên tịch ban hành sau đây:

- Lĩnh vực Quản lý thị trường:

+ Quyết định số 1070QĐ/TM-QLTT ngày 15 tháng 9 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Thương mại;

+ Quyết định số 441/2002/QĐ-BTM ngày 16 tháng 4 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại;

+ Quyết định số 50/2008/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

+ Thông tư số 34/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ;

+ Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

- Lĩnh vực Công Thương địa phương

+ Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012 của liên Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ;

+ Thông tư số 17/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10 tháng 10 năm 2012.

- Lĩnh vực xúc tiến thương mại

+ Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính;

- Lĩnh vực điện lực

+ Quyết định số 02/2007/QĐ-BCN ngày 09 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

- Lĩnh vực sở giao dịch hàng hóa

+ Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Lĩnh vực kinh doanh khí

+ Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

+ Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Lĩnh vực xuất nhập khẩu

+ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

+ Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BCT-BGTVT-BTC ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô, xe máy:

+ Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 17 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

+ Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô;

+ Thông tư số 12/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

+ Thông tư số 06/2008/TT-BCT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

b) Quyết định số 36/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

c) Quyết định số 28/2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;

d) Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

- Lĩnh vực an toàn thực phẩm

Thông tư số 57/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu

Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.    

Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Cơ quan tham mưu: Không quy định trực tiếp./.​​


Tin liên quan