Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 29/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ tr...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 29/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải
Thông tư 29/2019/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải.

* Ngày ban hành: 12/8/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/10/2019.

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung: Thông tư 12/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992

* Nội dung chính:

Theo quy định tại Thông tư 12/2011/TT-BGTVT, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu thuộc về Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Thành phố Hải Phòng; Thành phố Hồ Chí Minh; Đà Nẵng.

Tuy nhiên, theo quy định mới, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận do Cục Hàng hải Việt Nam hoặc Chi cục Hàng hải, Cảng vụ hàng hải được Cục Hàng hải Việt Nam phân cấp thực hiện công tác đăng ký tàu biển cấp để xác nhận đơn bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính đối với tàu biển có hiệu lực đáp ứng yêu cầu tại Điều VII Công ước CLC 1992.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Không quy định trực tiếp./.


Tin liên quan