Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 30/2018/TT-BCT ngày 01/10/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 30/2018/TT-BCT ngày 01/10/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

* Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

* Ngày ban hành: 01/10/2018

* Ngày có hiệu lực: 15/11/2018

* Văn bản bị bãi bỏ: Thông tư số 44/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

* Nội dung chính:  

Thông tư 30/2018/TT-BCT ngày 01/10/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo về: 1. Giao dịch xuất khẩu gạo vào thị trường có hợp đồng tập trung và việc ký kết, tổ chức thực hiện hợp đồng tập trung; 2. Chế độ báo cáo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo đó, các loại báo cáo mà thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phải thực hiện bao gồm:

- Báo cáo tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư 30 vào ngày 20 hàng tháng.

- Báo cáo về lượng thóc, gạo thực tế tồn kho theo từng chủng loại cụ thể để tổng hợp số liệu phục vụ công tác điều hành theo mẫu tại Phụ lục II Thông tư 30 vào thứ 5 hàng tuần.

- Báo cáo định kỳ hàng quý trước ngày 20 của tháng đầu quý kế tiếp, báo cáo định kỳ hàng năm trước ngày 20/01 của năm kế tiếp cho Bộ Công Thương theo Mẫu số 04 lục kèm theo Nghị định 107.

- Báo cáo đột xuất quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định 107 theo yêu cầu của Bộ Công Thương về tình hình thị trường xuất khẩu, tình hình sản xuất, giá thóc gạo, tình hình sản xuất kinh doanh…

* Nội dung giao cho địa phương:  

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Về thủ tục hành chính: Không

- Trách nhiệm triển khai thực hiện: Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư.

- Cơ quan tham mưu: Sở Công thương.


Tin liên quan