Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sủ dụng quỹ phòng, chống...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sủ dụng quỹ phòng, chống tội phạm trung ương...
Thông tư 61/2019/TT-BTC ngày 03/9/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sủ dụng quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm.

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: 03/9/2019

* Ngày có hiệu lực: 21/9/2019

* Văn bản bị bãi bỏ: Thông tư liên tịch số 168/2013/TTLT-BTC-BCA ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính, Bộ Công an

* Nội dung chính:

Thông tư này hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Theo đó, thông tư quy định:

- Các khoản tài trợ của cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài cho công tác phòng, chống tội phạm và nguồn huy động hợp pháp khác được chuyển về Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Chánh Văn phòng Bộ Công an chịu trách nhiệm tiếp nhận nhưỡng khoản tài trợ cho công tác phòng, chống tội phạm và nộp vào tài khoản của Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương mở tại Kho bạc Nhà nước.

- Hỗ trợ việc thưởng bằng tiền cho cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và ma túy phải đảm bảo thành tích đến đâu hỗ trợ thưởng đến đó; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng lớn thì được xem xét, đề nghị hỗ trợ thưởng bằng tiền với mức cao hơn; ưu tiên hỗ trợ thưởng cho tập thể nhỏ và cá nhân.  Mức hỗ trợ thưởng bằng tiền cụ thể cho từng cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 5.000.000 đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20.000.000 đồng/tập thể/lần khen thưởng.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Tài chính.​


Tin liên quan