Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc sở Thông tin và Truyền thông.

* Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

* Ngày ban hành: 05/03/2019

* Ngày có hiệu lực:  19/04/2019

* Văn bản hết hiệu lực thi hành: Quyết định số 11/2008/QĐ-BTTTT ngày 28/3/2008 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

* Nội dung chính:

Thông tư này quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đối với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông như sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành thuộc nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật điện tử và viễn thông; toán tin, máy tính, công nghệ thông tin, an toàn thông tin; báo chí và truyền thông; xuất bản - phát hành…

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước đối với lãnh đạo cấp sở;

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên…

Ngoài ra, Giám đốc Sở còn phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và có ít nhất 03 năm giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở lên...

Thông tư cũng quy định các tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông như: Về chính trị, tư tưởng, về Đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực và uy tín, hiểu biết và các tiêu chuẩn khác.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm khác: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư này. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở có hiệu lực thi hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản tới Bộ Thông tin và Truyền thông kèm theo Quyết định bổ nhiệm và lý lịch của người được bổ nhiệm để theo dõi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện rà soát, có kế hoạch đào tạo, bồi dưng đối với những người đã được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, Phó Giám đc Sở trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quy định hoặc bố trí, sắp xếp công tác khác phù hợp.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ tiêu chuẩn quy định tại Thông tư này, thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị.

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông​