Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản.

* Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

* Ngày ban hành: 07/08/2019

* Ngày có hiệu lực:  01/01/2020

* Văn bản ban hành mới

* Nội dung chính:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 07/2019/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản. Theo đó, ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chăn nuôi thủy sản sau:

- QCVN 02-31-1 : 2019/BNNPTNT: Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp, quy định các chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- QCVN 02-31-2 : 2019/BNNPTNT: Thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung, quy định các chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với thức ăn bổ sung dùng trong nuôi trồng thủy sản.

- QCVN 02-31-3 : 2019/BNNPTNT: Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi sống, quy định các chỉ tiêu an toàn và giới hạn cho phép đối với thức ăn sống dùng trong nuôi trồng thủy sản

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.​


Tin liên quan