Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành tr...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 12/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám.

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

* Ngày ban hành: 05/08/2019

* Ngày có hiệu lực: 20/09/2019

* Nội dung chính:

Thông tư 12/2019/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám. Theo đó, định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám bao gồm: Định mức lao động công nghệ, định mức sử dụng vật liệu, định mức sử dụng dụng cụ, định mức sử dụng thiết bị.

Định mức lao động công nghệ là thời gian lao động trực tiếp để sản xuất ra một sản phẩm. Bao gồm: Nội dung công việc, phân loại khó khăn, định biên, định mức. Ngày công (ca) sử dụng để tính định mức này được tính bằng 08 giờ làm việc.

Định mức vật tư và thiết bị bao gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức sử dụng dụng cụ và máy móc. Định mức sử dụng vật liệu là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất 01 đơn vị sản phẩm. Định mức sử dụng dụng cụ/thiết bị là thời gian người lao động sử dụng dụng cụ/thiết bị sản xuất ra 01 đơn vị sản phẩm.

Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám áp dụng cho các bước công việc (các nguyên công công việc vận hành 01 trạm thu dữ liệu viễn thám) như: Công tác chuẩn bị trước khi thu nhận; Thu nhận và xử lý tín hiệu vệ tinh; Đánh giá chất lượng ảnh viễn thám; Đánh giá độ che phủ mây….

Định mức kinh tế - kỹ thuật (KT-KT) này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức có liên quan đến việc quản lý và vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám ở Việt Nam.

Định mức KT-KT được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán cho việc quản lý và vận hành cho 01 trạm thu dữ liệu viễn thám ở Việt Nam.

Định mức KT-KT được sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị sản xuất cơ sở và biên soạn định mức tổng hợp phục vụ công tác quản lý sản xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.​


Tin liên quan