Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 155/2019/TT-BQP hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 155/2019/TT-BQP hướng dẫn chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần.

* Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng

* Ngày ban hành: 15/10/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/12/2019

* Văn bản bị thay thế: Thông tư số 56/2013/TT-BQP ngày 2/5/2013 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong Quân đội thành công ty cổ phần.

* Nội dung chính:

Thông tư số 155/2019/TT-BQP hướng dẫn một số nội dung về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Thông tư này áp dụng đối với:

- Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng  gồm:

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là Công ty mẹ của Tổng công ty, Công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc phòng;

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng.

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng đầu tư 100% vốn điều lệ (viết tắt là doanh nghiệp cấp II).

- Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần.

Theo quy định tại Thông tư số 155/2019/TT-BQP thì, tại thời điểm chính thức chuyển đổi DNNN thuộc Bộ Quốc phòng thành công ty cổ phần, tài sản được xử lý như sau:

Thực hiện bàn giao, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ không đưa vào giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019.

Việc xử lý phải đảm bảo minh bạch, đúng quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Trường hợp có tài sản thuộc trang bị Bộ Quốc phòng thì báo cáo Bộ Tổng Tham mưu thu hồi 100% vũ khí, đạn và các trang bị đặc thù quân sự về đơn vị cấp trên của doanh nghiệp để quản lý.

Đối với doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng quản lý trực tiếp thì tài sản thu hồi về kho chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng.

Doanh nghiệp cổ phần hóa nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở lên được sử dụng 01 xe ô tô mang biển số quân sự để phục vụ chỉ huy.

Doanh nghiệp cổ phần hóa mà nhà nước chiếm dưới 50% vốn điều lệ không được sử dụng xe ô tô mang biển số quân đội từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:  

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.​