Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, ch...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải

* Ngày ban hành: 15/10/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

* Văn bản bị thay thế:

- Thông tư s 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti quy định thi, kim tra, cp, cp lại, chuyn đi giy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyn viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa;

- Thông tư s 02/2017/TT-BGTVT ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sa đổi, bổ sung một số điều ca Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 ca Bộ trưng Bộ Giao thông vận tải quy định thi, kim tra, cấp, cấp lại, chuyn đi giấy chng nhận khả năng chuyên môn, chng ch chuyên môn thuyn viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

* Nội dung chính:

Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT quy định việc thi, kiểm tra, cp, cấp lại, chuyển đi giấchứng nhận khả năng chuyên môn (GCNKNCM), chứng chỉ chun môn thuyn viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.  Thông tư này không áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi, kiểm tra, cp, cấp lại, chuyển đổi GCNKNCM, chứng ch chuyên môn thuyn viên, người lái phươntiện thủy nội địa làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT quy định điều kiện cụ thể dự thi, kiểm tra để được cấp GCNKNCM, chứng chỉ chuyên môn như sau:

- Kiểm tra để được cấp chứng chỉ thủy thủ, chứng chỉ thợ máy thì phải đủ 16 tuổi trở lên; Kiểm tra để được cấp chứng chỉ lái phương tiện phải đủ 18 tuổi trở lên; Kiểm tra để được cấp chứng chỉ điều khiển phương tiện cao tốc thì phải đủ 18 tuổi trở lên và có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện trở lên.

- Kiểm tra để được cấp chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện đi biển, phương tiện chở xăng dầu, chở hóa chất, chở khí hóa lỏng phải có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ thợ máy hoặc chứng chỉ lái phương tiện trở lên.

- Thi để được cấp giấy chứng nhận kinh nghiệm chuyên môn thuyền trưởng hạng ba phải đủ 18 tuổi trở lên, có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện, có thời gian đảm nhiệm chức danh đủ 12 tháng trở lên hoặc có giấy chứng nhận kinh nghiệm chuyên môn thuyền trưởng hạng tư, có thời gian đảm nhiệm chức danh thủy thủ hoặc người lái phương tiện đủ 06 tháng trở lên…

Về quy định về điều kiện dự thi để được cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhất như sau:

- Là công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghề tương ứng với từng loại, hạng GCNKNCM;

- Đủ tuổi, đủ thời gian đảm nhiệm chức danh hoặc thời gian tập sự tính đến thời điểm ra quyết định thành lập Hội đồng thi, kiểm tra tương đương cùng loại;

- Có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

- Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở lên, có GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì, có thời gian đảm nhiệm chức danh thuyền trưởng hạng nhì đủ 24 tháng trở lên.

(Quy định hiện hành là có thể sử dụng bằng hoặc GCNKNCM máy trưởng hạng nhì thay cho GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhì và yêu cầu về thời gian giữ chức danh hạng nhì phải từ đủ 30 tháng);

- Người có bằng cao đẳng trở lên được đào tạo nghề điều khiển tàu thủy hoặc tàu biển, hoàn thành thời gian tập sự thuyền trưởng hạng nhì đủ 18 tháng trở lên được dự thi cấp GCNKNCM thuyền trưởng hạng nhất.

Có thể thấy, Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT đơn giản điều kiện dự thi để được cấp GCN khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhất, nhì, ba, tư hơn quy định hiện hành. Đơn cử, đối với thi để cấp GCN khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhất thì điều kiện thời gian giữ chức danh thuyền trưởng hạng nhì đã rút từ 30 tháng xuống còn 24 tháng.

Bên cạnh đó, Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT cũng quy định, thành viên Ban coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra việc cấp chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa sẽ không được coi thi 03 tháng nếu uống rượu, bia hoặc sử dụng chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng trong khi tham gia công tác coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:  

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác:

- Cơ quan tham mưu tổ chức thực hiện:

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm:

 - Tổ chức thực hiện Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT;

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Sở Giao thông vận tải cấp phép và quản lý;

- Chu sự kiểm tra, thanh tra, hướng dn về nghiệp vụ của Cục Đường thủy nội đa Việt Nam.​