Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 44/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 44/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thông tư số 44/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: 19/7/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/01/2020

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung:

- Thông tư s292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;

- Thông tư s296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

* Nội dung chính:

Thông tư số 44/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư s292/2016/TT-BTC  và Thông tư s296/2016/TT-BTC, cụ thể:

Sửa đổi, bãi bỏ, thay thế một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hưng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và ngưi đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán:

- Bãi bỏ khoản 1 Điều 15; Phụ lục số 06/CNKT.

- Thay thế Phụ lục số 04/CNKT bằng Phụ lục số 001/CNKT ban hành kèm theo Thông tư số 44/2019/TT-BTC.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 15: Hàng năm, chậm nhất là ngày 25/8, phải gửi “Báo cáo tổng hp kết quả tổ chức lp học cập nhật kiến thức kế toán viên” theo mẫu quy định tại Phụ lục số 001/CNKT ban hành kèm theo Thông tư này bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử cho Bộ Tài chính để xem xét, công nhận giờ cập nhật kiến thức cho kế toán viên.

Nội dung báo cáo tổng hợp kết quả tổ chức lp học cập nhật kiến thức kế toán viên bao gồm các thành phần sau: Tên báo cáo; Nội dung yêu cầu báo cáo; Đối tượng thực hiện báo cáo; Cơ quan nhận báo cáo (Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính); Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 16/8 năm trước đến ngày 15/8 năm nay; Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất ngày 25/8 hàng năm.

Hàng năm, hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo hoặc doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán tổng hợp kết quả tổ chức lớp học cập nhật kiến thức đồng thời lập kế hoạch, chương trình tổ chức lớp học cập nhật kiến thức cho kế toán viên của năm tiếp theo để gửi cho Bộ Tài chính theo thời hạn quy định”.

Sửa đổi, bãi bỏ, thay thế một số điều của Thông tư số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán:

- Bãi bỏ khoản 1 Điều 15;

- Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 16: Gửi Báo cáo tổng hợp tình hình duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán cho Bộ Tài chính chậm nhất ngày 31/8 hàng năm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này dưới hình thức văn bản hoặc dữ liệu điện tử, đồng thời kèm theo tình hình duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm của từng kế toán viên hành nghề theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư này.

Nội dung báo cáo Tổng hợp tình hình duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm bao gồm các thành phần sau: Tên báo cáo; Nội dung yêu cầu báo cáo; Đối tượng thực hiện báo cáo; Cơ quan nhận báo cáo: Bộ Tài chính (Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán); Phương thức gửi, nhận báo cáo (Gửi bằng văn bản hoặc dữ liệu điện tử); Thời gian chốt số liệu báo cáo từ ngày 16/8 năm trước đến ngày 15/8 năm nay; Thời hạn gửi báo cáo chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm

Kế toán viên hành nghề lập báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm nộp cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán tổng hợp và gửi cho Bộ Tài chính theo thời hạn quy định”.

Như vậy, Thông tư số 44/2019/TT-BTC đã quy định một cách chi tiết hơn về nội dung của báo cáo, cách thức thực hiện việc gửi báo cáo, mẫu đề cương… so với quy định hiện hành.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:  

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.


Tin liên quan