Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 64/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài ch...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 64/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước.

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: 16/9/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/11/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước.

* Nội dung chính:

Thông tư số 64/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 314/2016/TT-BTC ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều tại Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

Theo đó, bổ sung quy định về kỳ hạn gửi Ngân quỹ Nhà nước tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 314/2016/TT-BTC như sau: Ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi gửi tại các Ngân hàng thương mại theo các kỳ hạn 01, 02 hoặc 03 tháng. Kỳ hạn này do Kho bạc Nhà nước lựa chọn dựa trên phương án điều hành ngân quỹ Nhà nước được phê duyệt mỗi quý.

Mức gửi Ngân quỹ Nhà nước tại khoản 3 Điều 8 Thông tư số 314/2016/TT-BTC cũng được sửa đổi, bổ sung thành: Mức gửi Ngân quỹ Nhà nước có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại không vượt quá hạn mức sử dụng Ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư này (Theo quy định cũ: Mức gửi tiền ngân quỹ Nhà nước nhàn rỗi không vượt quá hạn mức gửi tiền có kỳ hạn được quy định tại Điều 13 Thông tư này).

Ngoài ra, Thông tư số 64/2019/TT-BTC cũng quy định: Các khoản Ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 314/2016/TT-BTC cho đến khi đáo hạn.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:  

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm triển khai thực hiện: Kho Bạc Nhà nước và các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan