Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 65/2019/TT-BTC quy định nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 65/2019/TT-BTC quy định nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính

* Ngày ban hành: 16/9/2019

* Ngày có hiệu lực: 01/11/2019

* Nội dung chính:

Thông tư số 65/2019/TT-BTC quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm đối với các cơ sở đào tạo ở trong nước; quy định việc công nhận đối với chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp; Thông tư này không quy định về việc đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ về tính toán bảo hiểm.

Đối tượng áp dụng của Thông tư 65/2019/TT-BTC bao gồm:

- Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính); Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm (thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

- Các cơ sở đào tạo được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam có chức năng đào tạo về bảo hiểm (sau đây gọi tắt là cơ sở đào tạo).

- Các cá nhân dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm (sau đây gọi tắt là thí sinh dự thi).

- Các cá nhân có chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp có yêu cầu được công nhận tại Việt Nam.

- Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đào tạo, tổ chức thi, cấp, công nhận chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

* Một số nội dung cơ bản của Thông tư số 65/2019/TT-BTC:

Các loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm:

- Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm (1).

- Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm (2).

- Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm (3).

- Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm (4).

 Các chứng chỉ quy định tại mục (1), (2), (4) được chi tiết theo nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe.

Chứng chỉ quy định tại mục (3) được chi tiết theo: Bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không); bảo hiểm hàng hải; bảo hiểm hàng không.

Hình thức đào tạo:

- Đào tạo tại các cơ sở đào tạo.

- Tự học.

 Nội dung đào tạo chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bao gồm:

- Phần kiến thức chung:

- Phần kiến thức chuyên môn:

Thủ tục đăng ký dự thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm:

- Việc đăng ký dự thi được thực hiện trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm tại địa chỉ: https://irt.mof.gov.vn trước ngày thi tối thiểu 10 ngày.

Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm đăng ký cho các thí sinh là học viên của cơ sở đào tạo. Các thí sinh tự do đăng ký dự thi trực tiếp với Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

- Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ Thông tin cá nhân của thí sinh;

+ Tên kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm;

+ Loại chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm dự kiến đăng ký thi;

+ Ngày thi, địa điểm thi;

+ Các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi.

- Chi phí dự thi:

Thí sinh có trách nhiệm nộp chi phí dự thi. Mức chi phí dự thi do Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thông báo. Các thí sinh do cơ sở đào tạo đăng ký dự thi nộp chi phí dự thi qua cơ sở đào tạo để nộp cho Trung tâm, các thí sinh tự do nộp chi phí dự thi trực tiếp cho Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm.

- Trước ngày thi 03 ngày làm việc, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm thông báo danh sách thí sinh dự thi trên trang thông tin điện tử của Trung tâm (đối với các trường hợp đã nộp đủ hồ sơ và chi phí dự thi).

Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm bị thu hồi trong 05 trường hợp:

- Cá nhân được cấp chứng chỉ nhưng không tham dự kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm hoặc không thi đỗ kỳ thi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm tổ chức;

- Cá nhân được cấp chứng chỉ đã giả mạo, gian lận về thông tin kê khai;

- Người được cấp chứng chỉ nhờ người khác thi hộ;

- Kết quả phúc tra bài thi của thí sinh không đủ điểm đỗ;

- Người được cấp chứng chỉ cho người khác sử dụng chứng chỉ.

Người bị thu hồi chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm trong các trường hợp nói trên (trừ trường hợp thu hồi do kết quả phúc tra bài thi) không được dự thi các kỳ thi về phụ trợ bảo hiểm trong vòng 12 tháng kể từ ngày có Quyết định thu hồi chứng chỉ.

Ngoài ra, Thông tư số 65/2019/TT-BTC quy định cụ thể về trách nhiệm của của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo bảo hiểm, cơ sở đào tạo và của thí sinh dự thi, cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:  

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.​


Tin liên quan