Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
thuế điện tử
chuyen muc cung cap thong tin bao chi
chính sách bảo hiểm
ban do
Bản đồ
nhay so
 

Phủ Lý đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư, đơn vị đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự

(29/12/2017) Thành phố Phủ Lý là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Hà Nam. Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Phủ Lý luôn được giữ vững, tạo tiền đề để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Có được kết quả ấy một phần là nhờ các cấp, các ngành đã triển khai có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Xác định việc xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an là một trong những nội dung quan trọng trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân và nền quốc phòng toàn dân; thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thường trực Thành ủy - UBND thành phố đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai, ban hành Hướng dẫn số 81/HD-UBND chỉ đạo thực hiện đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và cấp ủy, chính quyền các phường, xã trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, chỉ đạo Công an thành phố với vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu, hướng dẫn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường, xã, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn phổ biến, triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất hiệu quả Thông tư số 23 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời, trong nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy, chỉ thị của UBND thành phố về nhiệm vụ an ninh trật tự hàng năm đều đưa nội dung triển khai thực hiện Thông tư số 23 là một trong những nhiệm vụ cơ bản trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Công an Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý cùng đoàn thanh niên chi đoàn tổ 7 tuyên truyền cho thanh niên tại địa phương về phòng tránh vi phạm pháp luật

Ngoài ra, UBND thành phố còn chỉ đạo Đài Phát thanh và Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể có liên quan và UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trên hệ thống truyền thanh thành phố, các phường, xã về nội dung Thông tư số 23 và mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự. Qua đó, nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo vệ an ninh trật tự được nâng cao, các tổ dân phố, thôn, xóm, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tự giác đăng ký và tích cực thực hiện các nội dung xây dựng khu dân cư, xã phường, cơ quan, doanh nghiệp nhà trường an toàn về an ninh trật tự. Hàng năm, tỷ lệ đăng ký phấn đấu xây dựng khu dân cư xã phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” trên địa bàn thành phố đạt tỷ lệ cao, việc tổ chức triển khai thực hiện và bình xét đảm bảo nghiêm túc, duy trì thường xuyên có nề nếp, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiềm chế, giảm tội phạm, hạn chế thấp nhất án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra; chỉ đạo tuyên truyền vận động và mở 15 đợt phát động nhân dân tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội, tập trung vào các địa bàn trọng điểm phức tạp. Trong các đợt phát động đều được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, song song với công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an thành phố thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Việc thực hiện các nội dung của Thông tư số 23 về xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ninh trật tự đều được gắn chặt với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, các cuộc vận động và các phong trào cách mạng khác ở địa phương như: “Xóa đói giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”... Kết quả hàng năm trên địa bàn thành phố đã có 80% hộ gia đình và trên 85% xã phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; đồng thời chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, đặc biệt là 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Cùng với các lực lượng nòng cốt, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể thành phố Phủ Lý đã chủ động xây dựng và phát triển các phong trào: Tổ tự quản trật tự an toàn giao thông, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; thanh niên tình nguyện, xung kích tham gia bảo đảm an ninh trật tự; 05 không, 03 sạch; quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; tổ phụ nữ không có chồng con nghiện ma túy và vi phạm pháp luật... Nhiều phong trào có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực, phát huy và cổ vũ mạnh mẽ cho các phong trào thi đua yêu nước. Hàng năm, các đơn vị, địa phương đều tổng kết phong trào, đánh giá, ghi nhận kết quả, biểu dương hàng trăm tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ, cổ vũ nhân dân, người lao động tích cực đóng góp sức mình vào phong trào toàn dân bảo vê an ninh tổ quốc.

Cảnh sát giao thông Công an thành phố Phủ Lý điều tiết giao thông tại ngã 3 Biên Hòa - Lê Hoàn đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Với những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trên địa bàn thành phố những năm qua đã góp phần rất quan trọng vào công tác ngăn ngừa, cảnh báo đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố Phủ Lý trong phát triển kinh tế, xã hội, môi trường đầu tư, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả việc triển khai, thực hiện Thông tư số 23 trong tình hình mới, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; phát huy vai trò của các tổ tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở, tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản về an ninh trật tự ở các thôn, xóm, cụm dân cư; củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của xã, phường.../.

Chương trình công tác của Tỉnh ủy
hdnd
Lịch công tác của UBND tỉnh
Sự chỉ đạo, điều hành của Bí thư Tỉnh ủy
VBPLVN
niên giám thống kê
Khí tượng thủy văn
phản ánh thi hành pháp luật
Chuyên mục Hỏi - Đáp
kntc
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
đấu giá tài sản
theo doi thi hanh phap luat
tthc
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nam
Tuyển dụng lao động
tra cứu sách
cuc thue tinh
Hội Nông dân Hà Nam
ASEAN
Thi bắn pháo hoa
Lung linh sắc màu Yên Bái
Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2017 chủ đề
Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2017
Tuần Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2017
Hoa hậu hữu nghị Asean 2017
Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ III
le hoi tuyen quang
tam giac mach
bac ninh
viet bac
dongthap
ảnh nền 1
Footer Home
Skip to main content