Liên kết website

hien phap
VBQPPL
Công báo tỉnh
Thủ tục hành chính
Niên giám thống kê
thi hanh phap luat
 

Các văn bản của UBND tỉnh Hà Nam

(01/01/2005)
  1. Quy định về trình tự, thẩm quyền, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư và cơ chế “một đầu mối"
  2. Quy định về ban hành quy định thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu
  3. Quy định về v/v thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ khuyến công 
  4. Quy định về tiêu chuẩn làng nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Nam
  5. Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận danh hiệu và một số chế độ ưu đãi đối với thợ giỏi, nghệ nhân, người có công đưa nghề mới về tỉnh Hà Nam
  6. Quy định về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê trên địa bàn tỉnh Hà Nam 
  7. Quy định tạm thời về hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Hà Nam
  8. Quyết định 418/QĐ-UB của UBND tỉnh ngày 03 tháng 4 năm 2002 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Hà Nam
  9. Quyết định 729/QĐ-UB của UBND tỉnh ngày 07 tháng 7 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn tỉnh Hà Nam

 

Lich cong tac
Thư điện tử
Danh bạ thư điện tử
Đăng ký cấp phép LT
Cấp giấy phép xây dựng
Dịch vụ công
Cấp giấy chứng nhận ĐTKCN
Giải quyết ĐTKNTC
Chuyên mục Xúc tiến đầu tư
Sở Y tế Hà Nam
Thông báo bán đấu giá tài sản
thư viện tỉnh
Hội Nông dân Hà Nam
dien bien
Cửa lò
Ly Tu Trong
cuc thue tinh
Bản đồ

 Ciao Asia Travel

 Liên kết, quảng cáo

 Liên kết, quảng cáo

Footer Home
Skip to main content