Lý Nhân tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ ruộng đất

Đó là một trong những yêu cầu trong phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát (KTGS) năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2017 do Huyện uỷ Lý Nhân tổ chức sáng 11/01/2017.

Tại hội nghị, sau khi nghe các báo cáo của huyện, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang đã biểu dương, ghi nhận những kết quả cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Lý Nhân đạt được trong năm qua. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu năm 2017 cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy cấp trên.

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo và đề xuất cơ chế, giải pháp để thực hiện tốt các nghị quyết sát thực tiễn địa phương.

Tập trung lãnh đạo các hội, đoàn thể, mặt trận tổ quốc thực hiện tốt vai trò ngay từ cơ sở. Làm tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ; quan tâm công tác đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương tái cơ cấu nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh phát triển làng nghề. Điều chỉnh các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Phát huy các nguồn lực xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội...

Theo báo cáo của Huyện uỷ Lý Nhân, trong năm 2016 các cấp, ngành trên địa bàn huyện đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hoàn thành toàn diện 18/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Qua tổng kết đánh giá 67/73 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 23 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gần 81% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, Huyện uỷ Lý Nhân đã biểu dương, khen thưởng 23 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.