Văn bản quy phạm pháp luật » Văn bản khác
Thông tư sô 10 quy định về Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật - 01/11/2016
Ngày 22/7/2016, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 10/2016/TT-BTP quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.
Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020 - 21/04/2016
Sao lục Thông tư số 09/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết danh mục, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, chất lượng, giá cước, khung giá cước sử dụng và mức hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
Công an tỉnh Hà Nam: Triển khai thi hành Bộ luật tố tụng dân sự, Bộ luật dân sự, Luật Tố tụng hành chính - 19/04/2016
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghiex Việt Nam khóa XIII đã thông qua Bộ luật dân sự ngay 24/11/2015 và Bộ luật tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hanh chính ngay 25/11/2015. Dưới đây là toàn bộ các Quyết định, văn bản triển khai thực hiện:
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân - 08/04/2016
Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường - 17/03/2015
Nghị định số 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai - 17/09/2014
Luật số 33/2013/QH13 của Quốc hội : Luật phòng, chống thiên tai - 17/09/2014
Thông tư Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước - 21/05/2014
Thông tư 1/2014/TT-BTTTT
Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA: Cơ sở pháp lý quan trọng thúc đẩy việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm - 27/03/2014
Ngày 05/11/2013, Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an đã ban hànhThông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản (sau đây gọi là Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA).
Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước - 27/02/2014
Liên kết các trang khác
Thư viện ảnh
Skip to main content