Banner DUYTIEN

Liên kết website

 
Trang chủ » Hợp tác - Đầu tư » Định hướng mục tiêu

Định hướng phát triển kinh tế - xã hội huyện Duy Tiên đến năm 2010

(19/06/2012) Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân . Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở phát triển vững chắc nông nghiệp, nâng cao chất lượng các lĩnh vực dịch vụ tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Phấn đấu đến năm 2010 trở thành huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh.
Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với ổn định xã hội, bảo vệ môi trường, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, xoá đói giảm nghèo; xây dựng, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống của địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho 
nhân dân. Phát huy dân chủ cơ sở và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
 Phát triển lực lượng sản xuất trong đó coi trọng nguồn lực con người, tạo môi trường thuận lợi để giải phóng sức lao động của mọi thành phần kinh tế, giúp nông dân phát triển nông nghiệp - nông thôn. Phấn đấu các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức trong năm 2009.

Phát triển nông nghiệp toàn diện, phát huy lợi thế từng vùng, hình thành các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, các vùng đa canh có hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết TW 4 (khoá X) “về một số chủ trương chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của tổ chức Thương mại thế giới” . Trên cơ sở ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất; mở rộng hình thức liên kết giữa 4 nhà trong sản xuất hàng hoá; chú trọng công nghiệp chế biến hàng nông sản, nâng cao tỷ trọng chăn nuôi (gia súc - gia cầm - thuỷ cầm - thuỷ sản) trong nông nghiệp. Khai thác có hiệu quả hệ thống thuỷ nông - thuỷ lợi và những vùng đất có lợi thế. Đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống.

Phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ; mở rộng các ngành nghề phi nông nghiệp ở nông thôn nhằm tăng nhanh tổng sản phẩm xã hội. Xây dựng nông thôn mới giàu đẹp, văn minh có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển; hệ thống chính trị vững mạnh; xã hội ổn định; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội giữ vững; môi sinh môi trường đảm bảo; từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân trong huyện.
* Các chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu đến năm 2010
               (theo Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 14/4/2008)
      - Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm trên 13,5% (Trong đó nông nghiệp 3,5 - 4%/năm).
      - Thu nhập bình quân theo đầu người trên 11 triệu/năm.
      - Cơ cấu: + Nông nghiệp 29%.
                      + Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 38%.
                      + Dịch vụ 33%.
      - Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 1.050 tỷ.
      - Thu ngân sách trên địa bàn  55tỷ/năm.
      - Giá trị sản phẩm trên ha canh tác trên 60 triệu đồng/ năm.
      - Xuất khẩu 8 triệu USD/năm.                                                                
      - Hộ nghèo dưới 10%.
      - Số lao động được giải quyết việc làm trên 3000 người/năm.
      - Lao động qua đào tạo trên 30%.
      - Đường giao thông nông thôn kiên cố hoá và rải cấp phối 100%.
      - Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên 0,8%/năm.
      - Trẻ em suy dinh dưỡng 19%.
      - Tỷ lệ hộ dùng nước sạch 80%.
      - Thu gom rác thải 2 thị trấn, khu công nghiệp 80% (các xã đều có quy hoạch bãi đổ rác thải).
      - Tạo mọi nguồn lực để xây dựng 50% trường mầm non, 100% trường tiểu học, 50% THCS - THPT đạt chuẩn Quốc gia.
      - Phấn đấu 100% xã, thị trấn đạt chuẩn y tế cơ sở.
      - 85% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá, 90% làng đạt và giữ vững tiêu chuẩn văn hoá.
      - Phấn đấu 100% các thôn có nhà văn hoá và các thiết chế văn hoá, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, xây dựng mẫu một số nhà văn hoá xã.
      Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh./.
 
 
Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Footer DUYTIEN
Skip to main content