Banner DUYTIEN

Liên kết website

 
Trang chủ » Giới thiệu chung » Định hướng phát triển
Định hướng phát triển
RSS Định hướng phát triển
(09/12/2015)
Thực hiện Kết luận số 03-KL/HU, ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII về phát triển kinh tế - xã hội; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2015; Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội từ đầu nhiệm kỳ đến nay và đề ra các giải pháp thực hiện năm 2014 và năm 2015 như sau:
(09/12/2015)
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2011 - 2015
(09/12/2015)
1. Định hướng chung:
(10/08/2011)
Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân . Tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên cơ sở phát triển vững chắc nông nghiệp, nâng cao chất lượng các lĩnh vực dịch vụ tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Phấn đấu đến năm 2010 trở thành huyện trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh.
1
Lịch Công tác
VBQPPL
Văn bản chỉ đạo điều hành
Dịch Vụ Công
Lịch Tiếp Dân
Chuyên mục Hỏi - Đáp
Danh bạ thư điện tử
Quy hoạch chung đô thị Duy Tiên
Khuyến học - Khuyến tài Duy Tiên
Rau sạch Trác Văn
Công báo
Bầu cử
Nhịp cầu nhân ái
Mặt trận tổ quốc
Skip to main content