Banner LYNHAN

Liên kết website

 
Trang chủ » Văn bản QPPL của HĐND và UBND huyện

Báo cáo Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện 6 tháng đầu năm, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011

(15/06/2011)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN LÝ NHÂN

 

Số: 65/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 


Lý Nhân, ngày 06 tháng 6  năm 2011

 

 

 

BÁO CÁO

Kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện

6 tháng đầu năm, Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011

________

 

          Thực hiện Công văn số 551/UBND-TH ngày 16 tháng 5 năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam, Uỷ ban nhân dân huyện Lý Nhân báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011 như sau:

          I. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2011:

          1. Công tác chỉ đạo điều hành chung:

          Thực hiện Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Hà Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2011 cho huyện Lý Nhân; Nghị quyết Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Khóa XVII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, Ủy ban nhân dân huyện tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước cho các đơn vị tại Quyết định số 8537/QĐ-UBND ngày  17/12/2010.

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm được ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 17/01/2011 của UBND tỉnh Hà Nam, Chương trình công tác năm của Ban Thường vụ- Ban Chấp  hành Đảng bộ huyện, UBND huyện có Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 7/2/2011 về ban hành Chương trình công tác năm 2011 của huyện trong đó phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và lãnh đạo UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, điều hành đã từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện với tinh thần làm việc là nêu cao ý thức trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu quản lý, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đồng thời tăng cường sự chủ động phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc thực thi nhiệm vụ được giao.       

          2. Việc duy trì thực hiện nề nếp hội họp: Xây dựng và thực hiện nề nếp hội họp theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2011, các phiên họp thường kỳ của UBND huyện được duy trì nghiêm túc. Các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của UBND huyện đều đưa ra bàn bạc dân chủ tại cuộc họp, các Hội nghị đều đảm bảo đúng thành phần, thời gian, địa điểm dự họp. Lịch hội họp được sắp xếp hợp lý, có hệ thống và được quản lý chặt chẽ, nội dung cuộc họp thường kỳ hay bất thường ngắn gọn, thiết thực, được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và hình thức. Chỉ đạo tổ chức tốt các Hội nghị chuyên đề, một số hội nghị tổng kết được tổ chức lồng ghép nhiều nội dung có tác dụng tuyên truyền phổ biến rộng khắp, tiết kiệm được thời gian, chi phí. Trong cuộc họp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được mời dự họp có sự chủ động hơn trong việc đưa ra ý kiến, đề xuất giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phụ trách, vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được phát huy và kết luận của đồng chí chủ trì cuộc họp đã được Thủ trưởng các đơn vị tiếp thu, thực hiện nghiêm túc.

3. Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện và đôn đốc công việc:  Thực hiện tốt công tác ban hành văn bản, hệ thống văn bản ban hành ngày càng được đảm bảo về thể thức và chất lượng. Tính đến ngày 02/6/2011, UBND huyện đã ban hành 28 kế hoạch, 288 công văn, 5.501 quyết định, ra 29 thông báo, 01 chỉ thị, 62 bản báo cáo các loại.

          4. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 15 HĐND huyện Khóa XVII gắn với việc thực hiện các Đề án, Dự án của huyện được giao trình tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, các đề án trình Lãnh đạo UBND tỉnh.

4.1. Sản xuất nông nghiệp: Vụ đông 2010-2011 giành kết quả khá tốt với sản lượng ngô đạt 8.815,3 tấn, đậu tương 6.031,4 tấn. Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch gieo cấy vụ Đông Xuân đảm bảo cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ với tổng diện tích lúa gieo cấy 6.323,44ha, đạt 100,8%KH, bằng 101,6% so cùng kỳ trong đó gieo thẳng 1.122,8ha, chiếm 18% tổng diện tích; tổng diện tích cây màu vụ Đông Xuân đã trồng là 2.530,81 ha, đạt 117,8%KH. Huyện chỉ đạo tích cực áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong việc sản xuất nông nghiệp; thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển cây trồng hàng hóa. Giữ vững và nhân rộng phong trào sản xuất vụ đông gắn với chế biến, tiêu thụ hàng hoá nông sản, chú trọng phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao; các mô hình khảo nghiệm về trồng Ngô ở xã Xuân Khê, mô hình trồng lúa ở xã Nhân Bình được triển khai thực hiện bước đầu đạt hiệu quả.

           Đề án xây dựng xã nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Xã Nhân Bình thực hiện điểm, đến nay tiến độ xây dựng các tiêu chí đảm bảo kế hoạch đề ra. Tổng mức đầu tư xây dựng 6 tháng là 8 tỉ đồng. Đối với 04 xã thực hiện giai đoạn 2011-2015: Công Lý, Đạo Lý, Nhân Nghĩa, Nhân Khang, UBND huyện đã phê duyệt xong đề án và đang triển khai công tác quy hoạch nông thôn mới. Đối với các xã còn lại đang hoàn thiện đề án.

          Triển khai xong Dự án làm đệm lót trên nền chuồng sinh học tại xã Nhân Chính. Các khu chăn nuôi tập trung tại các xã: Nhân Thịnh, Phú Phúc, khu Lũy Tây xã Nhân Mỹ được triển khai có hiệu quả; khống chế thành công dịch cúm H5N1 tại xã Chân Lý, không để phát sinh, lây lan ra diện rộng, số đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện vẫn ổn định. Tính đến hết tháng 6, tổng đàn gia cầm: 962 con, đạt 89,7%KH; tổng đàn gia súc 130.448 con trong đó tổng đàn trâu: 348 con, đạt 94,43%KH năm, tổng đàn bò 10.300 con, đạt 112,4%KH, tổng đàn lợn: 118.800 con, đạt 82,63%KH năm; Sản lượng lợn hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 6.090 tấn, đạt 42,3%KH.

Chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống lụt, bão, úng và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”. Công tác GPMB, nạo vét các công trình thủy lợi được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra.

4.2. Công tác Tài nguyên- Môi trường, Giải phóng mặt bằng:

Tập trung chỉ đạo triển khai lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011 - 2015 của các xã, thị trấn. Đến hết giai đoạn I, đã triển khai xong việc lập quy hoạch sử dụng đất được 07 xã gồm: Hợp Lý, Nhân Khang, Nhân Bình, Nhân Nghĩa, Đạo Lý, Nhân Chính, Công Lý. Tiếp tục triển khai việc lập quy hoạch sử dụng đất đối với 16 xã, thị trấn còn lại (giai đoạn II).

Tăng cường công tác quản lý môi trường, quản lý tốt các nguồn nước, nguồn tài nguyên trên địa bàn. Đến nay tỉ lệ hộ dân ở nông thôn dùng nước hợp vệ sinh là 76,2% và tỉ lệ rác thải ở đô thị được thu gom là 68%. Việc tháo dỡ các lò gạch thủ công được triển khai quyết liệt. UBND huyện đang tích cực đôn đốc các xã tập trung tháo dỡ các lò gạch thủ công để đảm bảo hoàn thành trước 30/6.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tập thể và cá nhân đảm bảo hơp lệ, đúng thời gian quy định, đã cấp 405 giấy chứng nhận QSD đất.

Tổ chức đấu giá, định giá quyền sử dụng đất đúng quy trình, thủ tục. Số thu từ cấp quyền sử dụng đất đến hết tháng 5 là 5,59 tỷ đồng, đạt 43%KH, bằng 172,6% so cùng kỳ.

Chỉ đạo quyết liệt công tác GPMB, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thực hiện cơ chế, chính sách đền bù. Đến nay, các dự án đạt tỷ lệ giải ngân trên 90% gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp cầu Không xã Bắc Lý; Dự án Nhà máy gạch Tuynel Việt Tiệp xã Nhân Đạo (90%); Dự án xây dựng nhà máy gạch Tuynel xã Chân Lý (96,8%); Dự án đường Cống Tróc - Đội Xuyên, đạt 95,4% (tuyến nhánh); Dự án nạo vét sông Châu Giang (94,4%). Dự án xây dựng khu Trung tâm Thương mại Lý Nhân đang trong giai đoạn hoàn thiện phương án bồi thường theo giá mới năm 2011.

          4.3. Chỉ đạo phát triển CN-TTCN, Giao thông, Xây dựng:

          Chỉ đạo tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn. Đã tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng Dự án đường ĐH.9026. Các dự án: Đường giao thông khu TT di tích lịch sử văn hóa tâm linh đền Trần, đường Công Xá - Vĩnh Trụ đang khẩn trương thi công các hạng mục. Các tuyến đường nhánh của Dự án đường Công Xá-Vĩnh Trụ, đường 9026; Cống Tróc -Đội Xuyên hiện đang hoàn thiện hồ sơ bổ sung dự án.

          Dự án đường giao thông nông thôn đến Trung tâm các xã: Đã đổ bê tông xong được 16 tuyến của 08 xã gồm: Tiến Thắng, Nhân Thịnh, Nhân Khang, Đồng Lý, Nhân Mỹ, Nhân Chính, Chính Lý, Hòa Hậu với tổng số 18,28 km đường giao thông hoàn thành; hiện đang thi công nền đường tại các xã: Nhân Khang, Chân Lý, Bắc Lý, Nhân Chính, Văn Lý.

* Vốn đầu tư xây dựng 6 tháng ước đạt 35,4 tỷ đồng, đạt 54,46%KH năm, tăng 25,2% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành Xây dựng 6 tháng ước đạt 78,2 tỷ đồng, đạt 59,24%KH, tăng 32,2% so cùng kỳ.

* Tổng vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm ước đạt 375 tỷ đồng, đạt 46,87%KH

          Duy trì và phát huy hiệu quả các làng nghề truyền thống như: Bánh đa nem làng Chều xã Nguyên Lý; Cá kho&Chuối ngự ở Hòa Hậu; rượu ở xã Hợp Lý.....Tập trung cho công tác đào tạo nghề, phát triển làng nghề. 6 tháng đầu năm đã mở 04 lớp đào tạo nghề sử dụng nguồn kinh phí khuyến công địa phương ở 02 xã: Nhân Đạo và Nhân Bình thu hút được 120 học viên tham gia. Tổ chức thành công Đại hội Hiệp hội bánh đa nem làng Chều. Nhìn chung các làng nghề duy trì sản xuất đảm bảo nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn và xuất bán ngoại tỉnh.

Dự án quy hoạch mở rộng thị trấn Vĩnh Trụ đang chờ phê duyệt của Sở Xây dựng; Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để chỉ định đơn vị Tư vấn lập đồ án quy hoạch 02 thị trấn Nhân Mỹ và Nhân Hậu.

* Giá trị sản xuất CN- TTCN 6 tháng ước đạt 277,3 tỷ đồng, đạt 50,51%KH năm, tăng 28,8% so cùng kỳ.

           4.4. Hoạt động Tài chính- Dịch vụ- Thương mại:

          * Tài chính - Ngân sách:

          Chỉ đạo đôn đốc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo Luật Ngân sách. Tăng cường công tác quản lý thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN đảm bảo cân đối ngân sách; tiến hành giải ngân cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo tiến độ kế hoạch và các yêu cầu chi cấp thiết.

          - Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm (Số liệu ước): 128.358 triệu đồng. Trong đó thu từ kinh tế trên địa bàn 6 tháng: 21.068 triệu đồng, đạt 70,65%KH.

          - Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm (Số liệu ước):  93.853 triệu đồng.

          * Dịch vụ - Thương mại:

           UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động phối hợp kiểm tra, giám sát thị trường, yêu cầu các hộ kinh doanh thực hiện niêm yết giá theo quy định và bán theo giá niêm yết chống việc đầu cơ, tạo sốt hàng, găm giá, nâng giá tùy tiện nhất là trong dịp Lễ, Tết do nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao, từ đó đã tạo thuận lợi cho cả người mua và người bán. Để ổn định thị trường, UBND huyện đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn giá cả thị trường. Nhìn chung thị trường 6 tháng đầu năm ổn định, các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống đa dạng, phong phú về mẫu mã, chủng loại, chất lượng được đảm bảo.

          Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng ước đạt 529,3 tỷ đồng, đạt 46,43%KH năm.

          Chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác xuất khẩu mặt hàng có thế mạnh nâng tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng ước đạt 2.285 ngàn USD, đạt 57,12%KH năm, giảm 4,68% so cùng kỳ vì sản lượng dưa chuột xuất khẩu năm nay giảm so cùng kỳ.   

          * Tín dụng - Ngân hàng:

 

          Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn có số dư nợ đến hết 31/5/2011 là 276 tỷ đồng, tăng 20 tỷ đồng so với đầu năm.  

 

Ngân hàng Chính sách xã hội có số dư nợ đến hết 31/5/2011 là 217,639 tỷ đồng, tăng 22,997 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 11,82% trong đó nợ quá hạn 1,129 tỷ đồng, chiếm 0,51% tổng dư nợ.

4.5. Hoạt động Văn hoá - Xã hội:

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương trọng tâm là công tác gieo cấy vụ Đông Xuân, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp. Khai thác sử dụng có hiệu quả sóng phát thanh và truyền hình và chỉ đạo xây dựng tin bài phản ánh tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn....với tổng số 161 chương trình phát thanh và 1.337 tin, bài các loại đã được sử dụng. Cộng tác với Đài tỉnh 05 chương trình và 102 tin, bài phát thanh, truyền hình.

Quan tâm đến các hoạt động đền ơn đáp đáp nghĩa, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng nhân dịp Tết Tân Mão với tổng số 14.944 xuất, trị giá trên 2 tỷ đồng. Cấp 8.965 thẻ BHYT cho đối tượng người có công và 17.017 thẻ BHYT cho hộ nghèo. Thực hiện tốt việc chi trả các chế độ chính sách đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Xây dựng và vận động hoàn thành Quỹ Bảo trợ trẻ em trong đó cấp huyện 212,150 triệu đồng; cấp xã, thị trấn 284,419 triệu đồng. Tập trung chỉ đạo triển khai làm nhà ở cho hộ nghèo, đến nay đã có 346 nhà đăng kí xây dựng trong đó có 117 nhà đã hoàn thành, 95 nhà đang xây dựng, số còn lại đang đôn đốc triển khai thi công.

Công tác đào tạo nghề và giới thiệu việc làm 6 tháng đầu năm: Số lao động được giải quyết việc làm mới 1.150 lao động, đạt 46%KH, số lao động được giải quyết việc làm thêm 1.650 lao động, đạt 47%KH.

          Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động Hai không với 4 nội dung và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ giáo dục và Đào tạo phát động. Hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ năm học 2010 - 2011, thực hiện và duy trì chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục cấp THCS. Thực hiện tốt công tác giảng dạy, học tập, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần. Thường xuyên kiểm tra các hoạt động giảng dạy, đánh giá để từng bước đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Toàn huyện có 284 em học sinh cấp Tiểu học, THCS và THPT đạt giải ở các bộ môn trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp Quốc gia với tổng số 311 giải, trong đó có 28 giải Nhất, 92 giải Nhì, 105 giải Ba và 86 giải Khuyến Khích. Chỉ đạo các trường THPT và Bổ túc THPT tổ chức kỳ thi tốt nghiệp đảm bảo an toàn, đúng quy chế.

Củng cố cơ sở vật chất trường lớp và tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hoá trường học theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá. Tính đến hết năm học 2010-2011, toàn huyện có 52 trường đạt chuẩn quốc gia (07 trường MN, 31 trường TH, 12 trường THCS, 2 trường THPT).

Duy trì và nâng cao chất lượng chuẩn Quốc gia về Y tế tại các xã, thị trấn. Chỉ đạo các ngành chức năng khống chế thành công bệnh Thủy Đậu trên địa bàn và khống chế thành công dịch cúm gia cầm H5N1 tại xã Chân Lý. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, tổ chức khám chữa bệnh cho 113.965 lượt người, đạt 49,6%KH năm. Chỉ đạo thực hiện tốt chiến dịch truyền thông lồng ghép dân số KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trên địa bàn. 6 tháng đầu năm đã tổ chức thực hiện dịch vụ kế hoạch hóa gia đình được 9.992 ca, đạt 72,5%KH. Số trẻ sinh 6 tháng ước 1.168 trẻ  trong đó con thứ 3 trở lên là 142 trẻ, chiếm tỷ lệ 12,15% số trẻ sinh. Tỷ suất sinh 6,59%o.

          4.6. Hoạt động nội chính- Công tác Quốc phòng- An ninh:

  Thường xuyên làm tốt công tác quản lý và đánh giá cán bộ công chức, viên chức. Tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các cơ quan Nhà nước, trường học; tiếp nhận, điều động và phân công nhiệm vụ cho cán bộ giáo viên các trường năm học 2010 – 2011. Quan tâm đến công tác thi đua - khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác, học tập....6 tháng đầu năm đã khen thưởng cho 55 tập thể và 278 cá nhân. Triển khai việc xếp lương cho cán bộ chuyên trách các xã, thị trấn theo Nghị định 92/NĐ-CP của Chính phủ. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không xuất hiện những điểm nóng về tôn giáo; Các điểm nhóm sinh hoạt theo đạo tin lành nhìn chung vẫn duy trì sinh hoạt theo cam kết. Tiếp tục thực hiện cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính. Sáu tháng đầu năm 2011, bộ phận “Một cửa” đã tiếp nhận và giải quyết 345 hồ sơ của công dân đảm bảo đúng quy định.

Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đợt I/2011. Tích cực triển khai công tác sơ tuyển nguồn sẵn sàng nhập ngũ đợt 2/2011. Triển khai có hiệu quả các lớp tập huấn Luật Dân Quân tự vệ tại cơ sở với tổng số 7.308 đồng chí tham gia. Tổ chức các lớp huấn luyện cho lực lượng Dân quân tệ vệ bảo đảm thời gian, quân số. Thẩm định hồ sơ cho 1.423 đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt III) đảm bảo kịp thời, 6 tháng đầu năm đã tổ chức chi trả chế độ 1 lần cho 2.012 đối tượng. Làm tốt công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, úng và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2011.

Quản lý tốt các hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều về địa phương thăm thân. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh tấn công trấn áp tội phạm, các tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 32 của Chính phủ nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Thường xuyên đề cao cảnh giác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo an toàn các đoàn lãnh đạo của Trung ương, tỉnh về tiếp xúc cử tri tại huyện, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; kỳ thi tốt nghiệp THPT....

          Tiếp tục thực hiện đúng quy định theo tinh thần Chỉ  thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy Hà Nam về công tác thanh tra, tiếp dân và tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, phòng chống tham nhũng. 6 tháng đầu năm 2011, đã tiếp 331 lượt công dân trong đó cấp huyện tiếp 203 lượt, cấp xã 128 lượt.

          Kết quả tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền là 46 vụ việc (thuộc thẩm quyền cấp huyện: 04 vụ việc; cấp xã, thị trấn là 42 vụ việc) trong đó có 15 vụ việc tồn từ năm 2010 chuyển sang. Đã giải quyết 3/4 vụ việc thuộc thẩm quyền cấp huyện, đạt tỷ lệ 75% và giải quyết 23/42 vụ việc thuộc thẩm quyền cấp xã, đạt tỷ lệ 54,7%.

          Đánh giá chung:

* Ưu điểm: Sáu tháng đầu năm 2011, thực hiện Chương trình công tác năm 2011 của UBND tỉnh Hà Nam, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, UBND huyện đã chủ động xây dựng Chương trình công tác trọng tâm và các kế hoạch triển khai các đề án, dự án trọng điểm về phát triển kinh tế-xã hội. Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện ngày càng sâu sát, quyết liệt hơn, chủ động nắm bắt các thông tin và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh khẩn trương và kịp thời. Tập trung hoàn thành sản xuất vụ Đông xuân, Tích cực chỉ đạo chăm sóc lúa và cây màu. Dự kiến năng suất lúa Đông Xuân đạt: 63,88tạ/ha với sản lượng đạt được là 40.394 tấn, đạt 104,11%KH, tăng 0,92% so cùng kỳ; khống chế thành công dịch cúm gia cầm H5N1 tại xã Chân Lý, duy trì được số lượng đàn gia súc, gia cầm ổn định và đạt trên 80% chỉ tiêu KH tỉnh giao. Ngoài ra một số chỉ tiêu khác cũng vượt ở mức cao như giá trị sản xuất CN-TTCN đạt 42,2%KH; giá trị xuất khẩu đạt 57,12%KH....Các khoản thu ngân sách cơ bản đạt từ 50%KH trở lên; Hoạt động đầu tư xây dựng một số dự án lớn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả như: Dự án đường Công Xá - Vĩnh Trụ, đường Cống Tróc-Đội Xuyên, đường ĐH.03, Dự án đường giao thông nông thôn mở rộng và nhiều dự án khác. Các ngành dịch vụ phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Lĩnh vực văn hoá xã hội được duy trì, chất lượng giáo dục được giữ vững, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân được thực hiện có hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, chính sách đối với người nghèo, người có công được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số điểm yếu kém, hạn chế:

- Công tác chỉ đạo điều hành trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng tuy đã có nhiều chuyển biến xong chưa có bước đột phá.

- Tiến độ xây dựng của một số dự án và việc xây dựng xã nông thôn mới của một số địa phương chậm so với tiến độ đề ra.

- Một số xã chưa thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn giao thông và quy hoạch xây dựng nên vẫn còn tái diễn tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, một số điểm chợ cóc trên địa bàn vẫn tái diễn hoạt động

- Việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo tại cơ sở chưa đúng quy trình đặc biệt là quy trình hòa giải các vụ tranh chấp đất đai chưa đảm bảo theo quy định. Một số xã chưa tích cực trong việc giải quyết vụ việc thuộc thẩm quyền có thái độ trông chờ, ỷ lại vào cấp trên dẫn đến quá trình giải quyết nhiều vụ việc kéo dài, tỷ lệ giải quyết vụ việc đạt thấp.

- Công tác thông tin báo cáo có lúc, có nơi còn chậm, việc xử lý thông tin chưa kịp thời, chất lượng báo cáo chưa tốt, làm hạn chế đến quá trình xử lý thông tin, tổng hợp phục vụ cho công tác quản lý, điều hành.

Lề lối, phương pháp làm việc của một bộ phận trong đội ngũ cán bộ, công chức chưa tích cực đổi mới, năng lực còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và trách nhiệm còn nhiều bất cập dẫn tới chất lượng hiệu quả công tác tham mưu theo chức năng nhiệm vụ còn hạn chế.

Những tồn tại, yếu kém nêu trên là một trong các nguyên nhân làm giảm tính hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực và chậm tiến độ trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công tác được giao của các cơ quan đơn vị.

         

II. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011:

          1. Nhiệm vụ chung: Tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra, trong đó:

1.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt và vượt mức: 12%

1.2. Cơ cấu kinh tế:

 

                   + Nông, lâm, thuỷ sản               : 37,2%                

 

 

                   + Công nghiệp, xây dựng          : 32,2%                

 

 

                   + Thương mại, dịch vụ              : 30,6%                

 

          1.3. Thu nhập bình quân đầu người     : 14,5 triệu đồng/người /năm

1.4. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn:   29.820 tỷ đồng

1.5. Giá trị sản xuất nông, lâm, thuỷ sản        460 tỷ đồng

1.6. Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp: 450 tỷ đồng

1.7. Giá trị kim ngạch xuất khẩu                                : 4 triệu USD

1.8. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn: 1.140 tỷ đồng

1.9. Số lao động được giải quyết việc làm mới            : 2.600 người

1.10. Giảm tỉ lệ sinh        dân số                                          : 0,15%o

1.11. Tỉ lệ hộ nghèo giảm còn                                  : 1,5%/năm.

1.12. Tỉ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng              : 16,5%

1.13. Tỉ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh : 77%

1.14. Tỉ lệ rác thải được thu gom                                  : 70%

1.15. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn               : 800 tỷ đồng

* Một số chỉ tiêu khác:

1.1. Sản lượng lương thực cây có hạt trên: 96.000 tấn

1.2. Giá trị sản xuất trên 1ha đất canh tác: 75 triệu đồng trở lên

1.3. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng: 14.400 tấn.

 

 

 

2. Nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm:

2.1. Lĩnh vực kinh tế: Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn lúa Đông Xuân và cây màu, đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ mùa 2011 và vụ đông 2011-2012, đặc biệt coi trọng công tác phòng chống lụt, bão, úng, thiên tai, bệnh dịch. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các Kế hoạch theo Chương trình, Đề án của tỉnh, trọng tâm là các Chương trình, Đề án về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ổn định diện tích trồng cây lương thực của huyện; tăng diện tích vùng trồng lúa hàng hoá chất lượng cao. Chủ động phòng trừ sâu bệnh và thiên tai trong sản xuất nông nghiệp. Xây dựng các mô hình chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, quan tâm đến việc tăng chất lượng và đảm bảo vệ sinh môi trường. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới tại xã Nhân Bình và hoàn thành công tác quy hoạch nông thôn mới đối với 04 xã thực hiện giai đoạn 2011-2015 và các xã còn lại.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả khai thác các cụm CN-TTCN, làng nghề đã có ; tập trung chỉ đạo lập quy hoạch và triển khai xây dựng các cụm TTCN mới như Nhân Mỹ , Bắc Lý. Đẩy mạnh phát triển một số ngành TTCN có thế mạnh như dệt may, chế biến nông sản. Chú trọng việc nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động đồng nghĩa với việc nâng tổng giá trị xuất khẩu. Đẩy mạnh hoạt động các ngành dịch vụ như: Tài chính, Ngân hàng; Bưu chính-viễn thông ; phát triển dịch vụ vận tải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

           Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn của huyện như: Dự án xây dựng khu Trung tâm Thương mại Lý Nhân, Dự án nạo vét sông Châu Giang, Dự án đường cứu hộ cứu nạn Chân Lý, Dự án đường nối ĐT.492 với ĐT.496; đường cứu hộ, cứu nạn đê sông Hồng…

Tập trung chỉ đạo và ưu tiên thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch theo Chỉ thị 14 của BTV Tỉnh uỷ: Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, lồng ghép với quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch phát triển đô thị. Trong đó tập trung: Quy hoạch 2 thị trấn mới là Nhân Hậu và Chợ Chanh.

Làm tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường; Tiếp tục triển khai công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2015 đối với 16 xã, thị trấn còn lại. Coi trọng việc gắn kết giữa phát triển kinh tế với việc bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh hoạt động thu gom của các tổ thu gom rác thải nhất là khu vực thành thị, chợ và khu đông dân cư ; triển khai quyết liệt việc thực hiện các chương trình, dự án về nước sạch nông thôn.

Thực hiện quản lí, giám sát chặt chẽ việc thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, chế độ thu, chi theo Luật Ngân sách ở các xã, thị trấn. Quản lý tốt nguồn thu, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách đối với chỉ tiêu thu thường xuyên nhất là thu thường xuyên tại các xã, thị trấn, tăng cường thực hiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn.

2.2. Lĩnh vực văn hoá -xã hội:

Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa 05 lĩnh vực : giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề nhằm phát triển văn hóa-xã hội tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Duy trì tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Triển khai có hiệu quả Đề án phát triển TDTT. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao quần chúng ở cơ sở. Giữ vững và phát triển các môn thể thao thành tích cao.

Tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng của trường THCS Bắc Lý, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo nghề, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý, phương pháp giáo dục theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa” ; tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học. Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dạy nghề. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia các cấp học. Phấn đấu đạt danh hiệu “Lá cờ đầu” trong toàn ngành Giáo dục của tình. Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011- 2012.

Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia ; duy trì và giữ vững chất lượng các tiêu chuẩn của xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên sâu. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác truyền thông kết hợp với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản –KHHGĐ.

Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội ; chính sách đối với người có công và quan tâm chăm lo đến các đối tượng xã hội khác. Đẩy mạnh các chương trình nhân đạo, từ thiện, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo ; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác dạy nghề, mở rộng sản xuất ; giới thiệu việc làm và tham gia xuất khẩu lao động.

          2.3. Lĩnh vực nội chính và Quốc phòng- An ninh :

          Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện đảm bảo đúng quy định của Luật kiện toàn các chức danh sau bầu cử HĐND huyện. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển và sử dụng cán bộ. Tích cực chấn chỉnh kỉ cương nề nếp, tác phong làm việc, hội họp của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn và các phòng ban thuộc huyện.

Thực hiện nghiêm túc việc công khai thủ tục hành chính theo quy định ; kiểm tra việc thực hiện ở các xã, thị trấn. Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa tại UBND huyện, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách hành chính từ cấp huyện đến cơ sở. 

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại của công dân nhất là các vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng thực hiện bộ thủ tục hành chính cấp xã do UBND tỉnh ban hành, bổ sung trang thiết bị để thực hiện quản lý điều hành hồ sơ công việc, giao ban trực tuyến theo mạng tin học nội bộ tại UBND huyện và các cơ quan chuyên môn.

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; gắn kết chặt chẽ việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân; làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn không để xảy ra điểm nóng, phức tạp, đột xuất bất ngờ. Tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá IX) “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Triển khai thực hiện phương án phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Quan tâm thường xuyên công tác bồi dưỡng kiến thức QP-AN, hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo số lượng chất lượng. Thực hiện có hiệu quả chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 32 của Chính phủ nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra công tác ban hành văn bản, công tác hộ tịch, chứng thực ở các xã, thị trấn. Triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng trong quản lý sử dụng tài chính công. Chỉ đạo các cơ sở, các ngành tiếp tục thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng, chống tham nhũng Chương trình hành động của Huyện uỷ về thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, của Tỉnh.

Tăng cường sự phối hợp của các ngành trong khối Nội chính, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân; cải cách hoạt động tư pháp, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

III. Về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm:

Để huyện Lý Nhân hoàn thành nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, UBND huyện xin kính đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo một số vấn đề sau:

Đôn đốc Sở Xây dựng tập trung sớm phê duyệt việc quy hoạch thị trấn Vĩnh Trụ mở rộng.

          Có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho công tác lập đồ án quy hoạch mang tính chất phát triển kinh tế-xã hội và phát triển đô thị của các địa phương; sớm có cơ chế hỗ trợ việc tháo dỡ các lò gạch nung thủ công.

          Thủ tục quyết toán nguồn vốn kinh phí hỗ trợ cho việc xây dựng nông thôn mới của tất cả các xã trên địa bàn được áp dụng theo thủ tục quyết toán như 05 xã làm điểm của tỉnh.

          Chuyển thời gian trình Đề án quy hoạch thị trấn Nhân Hậu và thị trấn Chợ Chanh với Lãnh đạo UBND tỉnh vào tháng 8 năm 2011.

          Trên đây là báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, xây dựng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2011. UBND huyện Lý Nhân trân trọng báo cáo./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh; (để báo cáo)

- TT HU, TT HĐND; (để b/c)

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;

- LĐVP;

- Lưu : VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hưởng

 

          

Bản đồ hành chính huyện Lý Nhân
VBQPPL
TTHC
Lịch Tiếp Dân
Dịch Vụ Công
Danh bạ thư điện tử
Lấy ý kiến nhân dân dự thảo văn bản QPPL
Footer LYNHAN
Skip to main content