Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến

Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

(20/01/2014) Thông tư 01/2014/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ

* Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

* Ngày ban hành: 09/01/2014

* Ngày có hiệu lực: 26/02/2014.

* Văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ: Văn bản ban hành mới

* Nội dung:

Theo quy định của Thông tư này, trường hợp viện trợ phi dự án có quy mô tương đương dưới 20.000 đô la Mỹ, cơ quan chủ quản không phải tiến hành tổ chức thẩm định mà chỉ căn cứ Quyết định phê duyệt danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền để quyết định  phê duyệt khoản viện trợ phi dự án này.

Đối với viện trợ phi dự án có quy mô tương đương từ 20.000 đô la Mỹ trở lên, việc thẩm định văn kiện viện trợ phi dự án thực hiện theo quy định của pháp luật, với các nội dung thẩm định chính như: Tính hợp lý của dự án về bối cảnh và sự cần thiết; mục tiêu của dự án so với chính sách ưu tiên ở cấp quốc gia và cấp Bộ, ngành và địa phương; kết quả hoặc sản phẩm đầu ra dự kiến so với mục tiêu đề ra của dự án; quy mô và mức độ đảm bảo vốn của dự án, cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với dự án; thời gian thực hiện; các giải pháp thực hiện và các yếu tố cần thiết để đảm bảo phát huy tác động của dự án sau khi kết thúc…

Hồ sơ thẩm định bao gồm: Tờ trình đề nghị thẩm định văn kiện chương trình, dự án của cơ quan chủ quản (đối với văn kiện chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ) hoặc của chủ dự án (đối với văn kiện chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản); Quyết định phê duyệt Danh mục tài trợ của cấp có thẩm quyền; văn kiện chương trình, dự án; bản dịch bằng tiếng Việt (đối với các tài liệu bằng tiếng nước ngoài); y kiến bằng văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan, nhà tài trợ (nếu có) trong quá trình lập văn kiện chương trình, dự án và các tài liệu chứng minh năng lực tài chính, phương án trả nợ và các tài liệu khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (đối với các chương trình, dự án thuộc đối tượng vay lại.

* Nội dung giao cho địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp cho chính quyền địa phương.

- Trách nhiệm triển khai thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trách nhiệm của cơ quan tham mưu ở địa phương: Không quy định trực tiếp cho chính quyền địa phương.

 

Các tin liên quan:

Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Footer STP
Skip to main content