Banner STP

Liên kết website

 
Trang chủ » Tuyên truyền phổ biến » Giới thiệu văn bản mới

Thông tư 14/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

(20/02/2014) Thông tư 14/2014/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân sở tại

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp

* Ngày ban hành: 27/01/2014

* Ngày hiệu lực: 14/03/2014

* Văn bản bị thay thế: thay thế các quy định về lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010

* Nội dung chính:

Kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của các cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước do ngân sách Nhà nước bảo đảm và huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác, được sử dụng để triển khai thực hiện một số hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật như: Chi thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; chi biên soạn, biên dịch các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật; chi xây dựng, quản lý tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, xã, phường, thị trấn, khu dân cư và chi khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc về phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật thực hiện theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng...

Trong đó, mức chi tối đa khen thưởng xã, phường, quận, huyện (hoặc tỉnh, thành phố) được UBND cấp tỉnh (hoặc Bộ Tư pháp) công nhận đạt chuẩn; khen thưởng xã, phường (hoặc tỉnh, thành phố) được UBND cấp tỉnh (hoặc Bộ trưởng Bộ Tư pháp) tặng Bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật cấp tỉnh (hoặc toàn quốc) và khen thưởng xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen tiêu biểu về tiếp cận pháp luật toàn quốc lần lượt bằng 1,5; 02 và 03 lần mức lương cơ sở...

* Giao nhiệm vụ cho địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp

- Trách nhiệm triển khai thực hiện: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm triển khai thực hiện Thông tư này.

- Trách nhiệm của cơ quan tham mưu ở địa phương: Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thực hiện Thông tư này

 

Lich cong tac
VBQPPL
Dịch Vụ Công
Thẩm định dự thảo văn bản QPPL
hoi dap
Danh bạ Thư điện tử
Hiến pháp 2013
Lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo VBQPPL
Theo doi THPL
XL VPHC
Thư viện nhạc, phim

Footer STP
Skip to main content