Banner SXD

Liên kết website

 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin nội bộ

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo số 130-TB/TW, ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại, tố cáo

(10/09/2013)
Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBDN tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; kinh doanh bất động sản; vật liệu xây dựng; về các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
Sở Xây dựng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.
Lãnh đạo Sở Xây dựng, cấp ủy đảng luôn coi trọng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đặc biệt, sau khi có Thông báo số 130-TB/TW, ngày 10/01/2008 của Bộ Chính trị về giải quyết khiếu nại tố cáo; Sở Xây dựng đã kịp thời cụ thể hóa triển khai thực hiện.
Đưa thông báo số 130-TB/TW vào nội dung Nghị quyết chi bộ, đồng thời phổ biến nội dung của Thông báo trong kỳ sinh hoạt chi bộ. Lập kế hoạch phổ biến, quán triệt, triển khai cụ thể đến từng tổ đảng trong chi bộ và từng đảng viên.
Phân công cấp ủy viên xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện, theo dõi việc tổ chức thực hiện, kiểm điểm, báo cáo tổng kết hàng năm trước chi bộ.
Giám đốc Sở tăng cường việc chỉ đạo, đôn đốc việc chấp hành các quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo cụ thể: Việc tổ chức tiếp công dân của Sở được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, có phòng tiếp công với trang thiết bị, tiện nghị phục vụ công tác tiếp dân đầy đủ, có phân công trực tiếp dân theo lịc vào thứ năm hàng tuần và đột xuất, có nội quy, quy chế tiếp dân được niêm yết công khai; giao Chánh thanh tra Sở thay mặt giám đốc sở tiếp dân theo quy định.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, bám sát theo nội dung 09 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Thông báo số 130-TB/TW. Sở Xây dựng đã tích cực khắc phục những yếu kém, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cụ thể đã đề xuất,tham mưu UBDN tỉnh ban hành kịp thời các Văn bản Quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng; Thường xuyên làm tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong đầu tư xây dựng nhất là đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng
SXD
VBQPPL
TTHC
Lịch Tiếp Dân
Dịch Vụ Công
Danh bạ thư điện tử
Footer SXD
Skip to main content