Banner THANHLIEM

Liên kết website

TTHC
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 
Trang chủ » Thông tin Kinh tế xã hội » Báo cáo phát triển kinh tế xã hội

BÁO CÁO

(15/12/2011)

 
                     UỶ BAN NHÂN DÂN
                    HUYỆN THANH LIÊM
 
 

                      Số:  150 /BC- UBND

 

 

 
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

Thanh Liêm, ngày 12 tháng 12 năm 2011.

 
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011,
Phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2012
(Trình kỳ họp thứ 03 HĐND huyện khoá XVII nhiệm kỳ 2011-2016)
 

                                                                                                                   PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2011.
Năm 2011, huyện nhà thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện có những thuận lợi cơ bản: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thành công tốt đẹp, tạo niềm tin trong Đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kết quả đạt được trong giai đoạn 2006-2010 là tiền đề, động lực quan trọng cho bước phát triển kinh tế xã hội trong năm 2011 và những năm tiếp theo. Song còn gặp những khó khăn: Thời tiết diễn biến phức tạp, đợt rét đậm, rét hại kéo dài diễn ra trong tháng 01; giá cả hàng hoá tiêu dùng, vật tư thiết yếu tăng ở mức cao làm tăng chi phí đầu vào của hầu hết các ngành sản xuất, ảnh h­ưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân.
Với sự chỉ đạo tập trung của Huyện uỷ, giám sát của HĐND huyện, sự điều hành sâu sát của UBND huyện, sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các xã, thị trấn, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, nên tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển; 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm.
I/ Dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2011.
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 15,6% (KH: 15,3%).
2. Cơ cấu kinh tế: + Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước đạt 18,1% (KH18%).
                              + Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 49,5% (KH 49%).
                             + Dịch vụ ước đạt 32,4% (KH 33%).
3. Tổng sản lượng lương thực ước 87.418 tấn, đạt 106,6% KH, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2010.
4. Giá trị sản xuất:
            + Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản ước 289,250 tỷ đồng đạt 100,2% so với KH, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2010.
+ Công nghiệp ước 1.649 tỷ đồng, đạt 101,6% KH; tăng 26% so với cùng kỳ năm 2010.
5. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước 2.450 tỷ đồng, đạt 109,3% KH; tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2010.
6. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn ước 97,786 tỷ đồng, đạt 192% KH tỉnh giao, đạt 173% KH huyện phấn đấu.
7. Giá trị hàng hoá xuất khẩu ước 14,5 triệu USD, đạt 103,5% KH, tăng 20,83% cùng kỳ năm 2010.
8. Thu nhập bình quân đầu người ước 16,64 triệu đồng, đạt 105,9% KH, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2010.
9. Số lao động được giải quyết việc làm ước 3.077 người đạt 102,5% KH.
10. Tỷ lệ hộ nghèo (Tiêu chí mới) giảm còn: 9,76% (KH giảm từ 01-1,5%/năm), so với cùng kỳ giảm 1,76%.
11. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD ước giảm còn: 16,5% (KH 16,5%).
12. Tỷ lệ giảm sinh ước 0,2‰ (KH 0,15‰).
13. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh ước 91% (đạt 100% KH).
14. Tỷ lệ thu gom rác thải ước 88% (KH 88%).
 
II/ Lĩnh vực kinh tế.
1- Sản xuất nông nghiệp.
Vụ đông xuân giành thắng lợi toàn diện, tổng diện tích gieo cấy 7.079,2 ha đạt 102,6% so với kế hoạch; năng suất lúa đạt 66,41 tạ/ ha, sản lượng lúa 47.015 tấn. Vụ mùa diện tích gieo cấy 6.945,1/6.600 ha đạt 105,2% kế hoạch; năng suất lúa ước 55,3 tạ/ha, sản lượng lúa ước 38.406 tấn. Sản lượng lương thực cả năm ước 87.418 tấn đạt 106,6% kế hoạch (Trong đó sản lượng thóc đạt 85.421 tấn; sản lượng màu quy thóc 1.997 tấn).
Cây màu vụ xuân đã trồng 350,1 ha; vụ hè thu 259,9ha; vụ đông do thời vụ thu hoạch lúa mùa chậm hơn so với các năm trước và ảnh hưởng của cơn bão số 05, số 06 nên việc trồng cây màu vụ đông gặp khó khăn, diện tích cây trồng vụ đông đến ngày 15/11 là 1.001,15 ha bằng 45,6% kế hoạch. Cây nhân dân đã trồng 71.200/70.000 cây đạt 101,7% kế hoạch.
Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được quan tâm, duy trì thường xuyên, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đúng kế hoạch. Đến thời điểm 01/10, tổng đàn lợn 49.232 con bằng 90,4% so với cùng kỳ, đàn trâu bò 6.230 con bằng 91,8% so với cùng kỳ, đàn gia cầm 997.800 con đạt 102,5% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 8.520 tấn đạt 120% kế hoạch. Diện tích thủy sản 1.187 ha, năng suất bình quân 2,8 tấn, sản lượng thủy sản ước đạt 3.190 tấn bằng 96% KH. Duy trì công tác kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y; tăng cường quản lý nhà nước về các loại vật tư, thức ăn chăn nuôi gia súc, qua các đợt kiểm tra không có hàng giả, hàng kém chất lượng.
Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức tập huấn về kỹ thuật thâm canh lúa xuân, lúa mùa, chăn nuôi thuỷ sản, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn với tổng 63 lớp, 5.040 lượt học viên tham gia .
Hoàn thành xây dựng và ban hành 03 đề án trong lĩnh vực nông nghiệp. Triển khai thực hiện Đề án sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2011-2015; trong vụ đông năm 2011 có xã Thanh Thủy, Thanh Nguyên tham gia thực hiện mô hình trồng cây bí xanh, bí đỏ hàng hóa với quy mô 10 ha/xã; hiện đang sinh trưởng phát triển tốt.
Chủ động triển khai công tác phòng, chống lụt bão; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng và kịp thời xử lý các sự cố về đê, kè, cống, xây dựng các phương án trọng điểm phòng chống lụt bão, úng hạn. Tổ chức giải tỏa vi phạm, xử lý vi phạm về đê điều và các công trình thủy lợi: Đã tổ chức giải tỏa vi phạm trên đê, phát quang 21.500m2 mái đê, giải tỏa lòng kênh, tháo dỡ 16 đăng đó, vó bè; vớt 310.000m2 bèocácloại trên kênh.
2- Công tác xây dựng nông thôn mới.
UBND huyện đã ban hành Đề án số 199/ĐA-UBND về chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020; kế hoạch số 133/KH-UBND, ngày 05-7-2011 về triển khai lập quy hoạch, xây dựng Đề án nông thôn mới trên địa bàn; Kế hoạch số 134/KH-UBND, ngày 06-7-2011 về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2011. Kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập 03 tổ công tác xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các ngành có liên quan của tỉnh tổ chức tập huấn về xây dựng nông thôn mới; kiểm tra đôn đốc tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã. Tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn và phát động phong trào "Doanh nhân chung tay xây dựng nông thôn mới" có 44 doanh nghiệp ủng hộ với số tiền 1,297 tỷ đồng, 310 tấn xi măng và 50m3 đá. UBND huyện đang chỉ đạo quyết liệt đối với các xã về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.
Đối với xã làm điểm Thanh Thủy (Giai đoạn 2009-2011) đạt 12/19 tiêu chí, 29/39 chỉ tiêu về nông thôn mới. 04 xã thực hiện giai đoạn 2011-2015: Thanh Nguyên, Thanh Hà, Liêm Tiết, Thanh Lưu đã hoàn thành phê duyệt lập đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện hồ sơ, nhận xi măng đợt I (1.500 tấn) để xây dựng đường giao thông thôn, xóm. 14 xã thực hiện giai đoạn 2011-2020 đã xong việc thẩm định, phê duyệt quy hoạch; đang tích cực hoàn chỉnh đề án phấn đấu hoàn thành xây dựng đề án nông thôn mới theo đúng kế hoạch.
3- Công thương
Công nghiệp duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ước 1.649 tỷ đồng; đạt 101,6% so với kế hoạch, tăng 26% so với cùng kỳ. Các sản phẩm chính : Đá các loại 6.645m3 tăng 2,2% so với kế hoạch; xi măng 1.376.000 tấn, tăng 11% so với kế hoạch; phôi thép 6.200 tấn tăng 3,3% kế hoạch; bột đá 15.100 tấn; hàng thêu 2.616.000 bộ, tăng 0,6% so với kế hoạch; gạch ngói 40.000.000 viên bằng 57,7% KH; hàng may mặc xuất khẩu 1.500.000 bộ tăng 7,1% so với kế hoạch; bia 35.500.000 lít tăng 18,3% so với kế hoạch.
Làm tốt công tác quản lý về hoạt động công, thương: Phối hợp với Sở Công thương tỉnh kiểm tra 25 cửa hàng kinh doanh gas; kiểm tra an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ tại 05 đơn vị ( Có 02 đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về phòng cháy chữa cháy, đã yêu cầu khắc phục). Hoàn thành điều tra công nghệ tại 20 cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Phối hợp với Sở khoa học công nghệ kiểm tra đo lường, ghi nhãn hàng hóa tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu, 05 cơ sở kinh doanh vàng bạc, 05 cơ sở sản xuất xi măng; qua kiểm tra đã nhắc nhở một số đơn vị phương tiện đo hết hạn kiểm định. Phối hợp với trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, Công ty Châu Giang đào tạo nghề may công nghiệp cho 200 học viên.
          Triển khai kế hoạch kiểm tra, giải toả vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh, huyện, xã; tổ chức mít tinh hưởng ứng "Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ". Phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê diện tích đất, nhà cửa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên Quốc lộ 21A. Thường xuyên thực hiện duy tu bảo dưỡng các tuyến đường; phối hợp với Sở Giao thông vận tải bảo dưỡng định kỳ tuyến ĐH01, ĐH 10, ĐH11. Thẩm định hồ sơ dự toán thiết kế tuyến đường giao thông thôn, xóm của xã Thanh Hà, Thanh Thủy, Thanh Nguyên, Liêm Tiết, Thanh Lưu để cấp phát xi măng. Tập trung chỉ đạo và đôn đốc thực hiện dự án đường giao thông đến trung tâm các xã; đường cứu hộ, cứu nạn dân cư miền núi.
Quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng cơ bản được tăng cường; làm tốt công tác thẩm định 32 dự án xây dựng cơ bản với tổng số tiền 70,62 tỷ đồng. Giám sát hoàn thiện, bàn giao nhà làm việc của phòng Giáo dục đào tạo, cải tạo nhà làm việc của cơ quan Thanh tra và trụ sở tiếp dân ở vị tri mới, đền liệt sỹ núi Chùa, xã Thanh Tâm. Công bố, cắm mốc quy hoạch thực địa đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 trung tâm huyện lỵ tại địa điểm mới; quy hoạch định hướng sử dụng đất và hạ tầng chung của khu vực Quốc lộ 21A mới và đường ĐH03 tại Liêm Tiết và Liêm Phong với quy mô 14,1 ha; quy hoạch định hướng sử dụng đất và kết nối hạ tầng dọc tuyến đường sơ tán cứu hộ tại xã Thanh Hải với quy mô 35,58 ha.
4- Công tác giải phóng mặt bằng.
Trong năm, UBND huyện thực hiện giải phóng mặt bằng 40 dự án; trong đó có 11 dự án về giao thông, 03 dự án nông nghiệp, 26 dự án khác. Đã kiểm kê được 3.431/3.646 hộ bị ảnh hưởng với diện tích 148,37/159 ha; còn 215 hộ đang kiểm kê. Ban hành Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 347,288 tỷ đồng; tổ chức chi trả cho các hộ dân số tiền 200,318 tỷ đồng; chuyển khoản xây dựng khu tái định cư và công trình công cộng 13,939 tỷ đồng. Bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư 21 dự án với diện tích 100,7 ha, 7,1km đường; bàn giao mặt bằng theo giai đoạn cho chủ đầu tư 08 dự án với diện tích 45,9 ha và 19,5 km đường; 07 dự án chuyển sang năm 2012 do chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí; 03 dự án tạm dừng. Đang triển khai xây dựng 09 khu tái định cư và 01 khu đất dịch vụ với tổng diện tích xây dựng 92.261m2, tổng mức đầu tư 81,3 tỷ đồng (06 khu đang thi công; 01 khu đang thực hiện giải phóng mặt bằng; 01 khu chưa thi công; 02 khu đang làm thủ tục xây dựng cơ bản). Tiến hành di chuyển 20 công trình công cộng với tổng mức đầu tư 34 tỷ đồng.
Tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết một số vướng mắc ở các dự án: Cưỡng chế thu hồi đối với diện tích đất mang tên bà Nguyễn Thị Cừu (xã Thanh Nghị) bị ảnh hưởng dự án xây dựng nhà máy xi măng Xuân Thành; 02 hộ ảnh hưởng dự án trạm kinh doanh than tại Thanh Tuyền; hộ gia đình ông Trương Đình Sở bị ảnh hưởng dự án xây dựng đường cao tốc cầu Giẽ- Ninh Bình. Tổ chức bảo vệ nhà thầu thi công đối với 17 hộ phía Tây quốc lộ 1A, thôn Quang Trung (xã Thanh Hà) bị ảnh hưởng dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Tiếp tục thực hiện giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án: Mở rộng quốc lộ 1A, Trạm bơm Kinh Thanh II, khu đất dịch vụ bệnh viên cao cấp Bình An, khu tái định cư dự án đường 495B, khu tái định cư xã Thanh Hà, Thanh Tuyền, Thanh Phong.
5- Công tác Tài nguyên môi trường.
Công tác hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quan tâm: Đã kiểm tra, hướng dẫn và thẩm định phương án điều chỉnh, bổ sung các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp còn tồn đọng, nhầm lẫn của 06 xã; xét duyệt hồ sơ địa chính đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo hoạt động hợp pháp trên địa bàn; chỉnh lý biến động đất đai các dự án từ năm 2005 đến nay trên địa bàn 04 xã, thị trấn; chỉ đạo xã Liêm Phong sơ kết bước 01 công tác hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở khu dân cư và thu tiền hợp pháp hóa quyền sử dụng đất. Thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2011-2020. Ban hành quyết định thu hồi 1.062.359,7 m2 đất do UBND xã và các hộ dân quản lý sử dụng bị ảnh hưởng 45 dự án. Xây dựng kế hoạch và hoàn thành tổ chức điều tra, khảo sát giá các loại đất năm 2012; thẩm định 115 phương án bồi thường, hỗ trợ phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Phối hợp với 09 xã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Tổ chức xác minh, ra văn bản kết luận giải quyết 23 vụ việc khiếu nại, đề nghị có liên quan đến đất đai. Chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra số liệu thống kê đất đai năm 2010 của các xã, thị trấn; tổ chức tiếp nhận và kiểm tra giải quyết 443 hồ sơ tặng cho, chuyển nhượng, 657 hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất; trích đo các hộ trúng đấu giá quyền sử dụng đất, hộ được giao đất và các dự án với tổng diện tích 26,5 ha; in cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 1.068 hộ.
Tổ chức đợt ra quân thực hiện đề án xử lý ô nhiễm không khí tại thị trấn Kiện Khê. Tham gia 17 hội nghị thẩm định đánh giá tác động môi trường các dự án trên địa bàn. Nhận bàn giao mặt bằng đường vận chuyển và bãi chế biến, chôn lấp, xử lý rác thải của huyện trên địa bàn xã Thanh Nghị. Chỉ đạo bốc xúc, vận chuyển 1.991 tấn rác thải trên địa bàn các xã, thị trấn. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra khai thác khoáng sản tại một số xã, thị trấn. Tổ chức tháo dỡ 12 lò gạch thủ công trên địa bàn.
6- Tài chính tín dụng.
Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn ước 97,786 tỷ đồng đạt 192% KH tỉnh giao, 173% KH huyện phấn đấu. Có 10/10 chỉ tiêu thu đều đạt và vượt kế hoạch năm; một số chỉ tiêu thu cao như thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 153%, thu khác ngân sách 1.015%, tiền sử dụng đất 267%. Trong điều hành ngân sách đảm bảo kịp thời yêu cầu chi thường xuyên, chi xây dựng cơ bản và đột xuất phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện, cơ sở. Tổng chi ngân sách huyện ước 191,179 tỷ đồng, đạt 113,5% KH. Đã thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư 20 công trình, qua thẩm tra đã giảm trừ quyết toán được 772,599 triệu đồng bằng 3,3% so với tổng giá trị quyết toán. Thu ngân sách do Chi cục thuế huyện thực hiện ước đạt 61,771 tỷ đồng, đạt 120% KH; hoàn thành nộp thuế môn bài ngay từ ngày đầu năm 01/01/2011.
Đội quản lý thị trường đã kiểm tra 238 lượt hộ; xử lý vi phạm 191 lượt hộ, số tiền thu nộp kho bạc 65,4 triệu đồng (Chủ yếu là vi phạm về đăng ký kinh doanh, nhãn mác và giá cả hàng hóa).
Ngành Thống kê đã tổ chức các cuộc điều tra thường xuyên, định kỳ. Tổ chức thành công cuộc tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và thủy sản. Thành lập xong Ban chỉ đạo tổng điều tra các cơ sở kinh tế và đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2012.
Tổng nguồn vốn của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến ngày 31/12/2011 ước đạt 380 tỷ đồng; doanh số cho vay ước đạt 260 tỷ đồng, doanh số nợ ước đạt 237 tỷ đồng; tổng dư nợ năm 2011 ước đạt 263 tỷ đồng. Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt công tác cho vay xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, học sinh sinh viên... Doanh số cho vay ước 53,876 tỷ đồng, doanh số thu nợ 19,123 tỷ đồng; tổng dư nợ đến 31/12/2011 ước 194,739 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 35,5%; tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 01% tổng dư nợ.
II/ Lĩnh vực văn hóa xã hội.
1- Văn hóa thông tin; truyền thanh.
            Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện, hướng trọng tâm vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016..
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục có bước phát triển: Trong năm có 07/28 làng được công nhận làng văn hóa, nâng tổng số đến nay 137/184 làng đạt danh hiệu làng văn hóa chiếm 74,45%; xây dựng được 11/22 nhà văn hóa thôn, làng, nâng tổng số đến nay có 100/184 nhà văn hóa đạt tỷ lệ 54,34%; đã xây được 02 nhà văn hóa xã, nâng tổng số nhà văn hóa xã lên 10 nhà đạt tỷ lệ 50%; việc đăng ký và thực hiện xây dựng gia đình văn hóa được triển khai tích cực, năm 2011 đã tiến hành bình xét được 32.200/39.342 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 82%, tăng 0,9 % so với cùng kỳ. Số đơn vị được công nhận là đơn vị văn hóa trong năm 2011 là 03 đơn vị, nâng tổng đến nay có 83/110 đơn vị, đạt 75,4%. Hoàn chỉnh hồ sơ đình Thong (Thanh Tâm), đình Lương Tràng (Liêm Tiết) đề nghị công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Hướng dẫn 06 xã, thị trấn tổ chức lễ hội truyền thống đảm bảo quy định. Tổ chức đội tuyên truyền viên tham gia liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách nông thôn mới tại tỉnh đạt giải ba toàn đoàn. Tổ chức 02 đợt kiểm tra 11 cửa hàng kinh doanh dịch vụ văn hóa (qua kiểm tra không có cửa hàng nào vi phạm Nghị định 11/NĐ-CP); tiến hành kiểm tra việc xây dựng lắp đặt trạm BTS của các Công ty (đã lập biên bản tạm đình chỉ việc xây dựng 03 trạm BTS của công ty Vinaphone; 01 trạm của Công ty điện lực do xây dựng không đúng địa điểm). Phong trào thể dục thể thao trong toàn huyện tiếp tục được duy trì và phát triển; tham gia thi đấu giải vật mùa xuân thượng võ tại tỉnh đạt giải nhất toàn đoàn.
Đài truyền thanh huyện đã được kiện toàn củng cố bộ máy lãnh đạo; tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh địa phương cũng như tiếp âm các chương trình phát thanh của đài Trung ương và tỉnh; hệ thống đài truyền thanh cơ sở được củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng để phục vụ công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong năm, đã thực hiện 288 chương trình phát thanh, phát 1728 tin, 288 bài; cộng tác với đài PT-TH tỉnh 150 tin, cộng tác với báo Hà Nam 50 tin, bài.
2- Sự nghiệp giáo dục đào tạo. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2010-2011, duy trì ổn định sỹ số học sinh ở các ngành học, cấp học; đảm bảo 20/20 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Chất lượng giáo dục được nâng lên; thi học sinh giỏi đạt kết quả khá, xét tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,63%. Cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học được tăng cường; đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa, tỷ lệ Đảng viên đạt 44,36%. Công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được quan tâm; có 06 trường được công nhận chuẩn Quốc gia (THCS Thanh Thuỷ, Thanh Tuyền, Thanh Hương; tiểu học: Thanh Lưu, Thanh Tuyền; mầm non Thanh Hà); đến nay có 41/66 trường đạt chuẩn đạt tỷ lệ 62,12%; trong đó có 100% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, 03 trường đạt chuẩn mức độ 02 ( tiểu học: Thanh Lưu, Thanh Phong; mầm non Thanh Hà).
3- Sự nghiệp Y tế, dân số. Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; tổ chức khám bệnh tại tuyến huyện cho 72.720 lượt người đạt 96% KH, tăng 0,2% so với cùng kỳ; điều trị nội trú cho 5.517 lượt người, đạt 120% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ; công suất sử dụng giường bệnh 130%. Triển khai kế hoạch khám tuyển gọi công dân nhập ngũ đợt II năm 2011 và đợt I năm 2012. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tay, chân, miệng không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức uống Vitamin A cho 6.230 trẻ em từ 06 đến 36 tháng tuổi; tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt 99%. Các chương trình, mục tiêu y tế Quốc gia phòng chống lao, mù loà, sốt rét.. được thực hiện có hiệu quả. Tổ chức 03 đợt thanh kiểm tra về thực hiện pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân tại 83 cơ sở; qua kiểm tra có 10% cơ sở sai phạm về thủ tục hành chính. 20/20 đơn vị xã, thị trấn duy trì giữ vững đạt chuẩn Quốc gia về y tế.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; tỷ lệ giảm sinh đạt 0,2‰, vượt kế hoạch 0,05‰; tỷ lệ sinh con thứ 03 trở lên: 11,3%, giảm so với cùng kỳ 0,4%, đạt 116,6% KH năm; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 16,5%.
4- Công tác Lao động TBXH, Bảo hiểm xã hội.
Thực hiện tốt các chế độ chính sách người có công, chính sách xã hội, bảo trợ: Chi trả kịp thời chế độ trợ cấp hàng tháng cho 4.696 đối tượng, số tiền 57,4 tỷ đồng, trả ưu đãi giáo dục cho 1.458 người với số tiền 4,7 tỷ đồng. Duyệt 53 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam đề nghị Sở Lao động TB &XH tỉnh xét duyệt; tổ chức điều dưỡng luân phiên 950 đối tượng. Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tặng quà của Chủ tịch nước, cứu trợ xã hội đột xuất, quà của địa phương cho các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết, ngày thương binh liệt sỹ 27-7 với tổng số tiền 2,83 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 30 nhà tình nghĩa trị giá 914 triệu đồng. Hoàn thành việc xây dựng và tổ chức lễ khánh thành giai đoạn I đền tưởng niệm liệt sỹ núi Chùa, xã Thanh Tâm trị giá 24 tỷ đồng. Nâng cấp, xây dựng 3 nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Hà, Thanh Tuyền, Liêm Thuận trị giá 4,5 tỷ đồng.
Công tác lao động, giải quyết việc làm; Triển khai đề án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm giai đoạn 2011-2015; trong năm ước giải quyết việc làm cho 3077 người đạt 102,5% KH, trong đó số lao động đi xuất khẩu là 250 người. Xây dựng chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 9,76%, hộ cận nghèo 10,25%. Thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, trong năm đã huy động các nguồn kinh phí triển khai, tiến hành xây dựng 567 nhà ở cho hộ nghèo; đến nay đã nghiệm thu đưa vào sử dụng 518 nhà, còn 49 nhà sẽ nghiệm thu đưa vào sử dụng trước ngày 20-12-2011.
Bảo hiểm xã hội huyện trong năm thu ước 42,5 tỷ đồng đạt 100% KH năm, tăng 15% so với cùng kỳ; cấp 650 sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, 52.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng; tiếp nhận và giải quyết 195 hồ sơ hưu trí, tử tuất, 210 hồ sơ thôi việc hưởng trợ cấp một lần, 380 hồ sơ trợ cấp theo quyết định 613 của Chính phủ.
IV/ Lĩnh vực Nội chính.
1- Công tác Nội vụ
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn; hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các quy định của nhà nước về xây dựng, sửa chữa, tôn tạo 08 cơ sở thờ tự. Triển khai thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về thành lập thôn Mỹ Tho (xã Thanh Thủy). Hướng dẫn và triển khai việc đăng ký thi đua năm 2011; chấm điểm, xếp loại thi đua năm 2011. Hướng dẫn cơ sở triển khai giải quyết dứt điểm khen thưởng trong kháng chiến còn tồn đọng; đến nay đã tổng hợp được 187 hồ sơ chống Pháp, 983 hồ sơ chống Mỹ. Phục vụ đoàn công tác của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ tỉnh kiểm tra việc thực hiện pháp luật về thanh niên.
Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, dân chủ, đúng luật. Tiếp nhận 16 viên chức được tuyển dụng vào làm việc tại các phòng, ban huyện. Phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thành tuyển dụng, phân công nhiệm vụ đối với 19 công chức dự bị về giúp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ở các xã theo Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy; thi và xét tuyển 44 công chức cấp xã đảm bảo công khai, dân chủ, chất lượng, đúng chỉ tiêu. Thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm mới 06 lãnh đạo cấp phòng, 07 Hiệu trưởng, Hiệu phó các trường Tiểu học, Trung học cơ sở; bổ nhiệm lại 03 lãnh đạo cấp phòng. Thành lập Hội đồng kỷ luật, xét kỷ luật về chính quyền đối với một số cán bộ lãnh đạo UBND xã Thanh Hải.
Bộ phận Một cửa của UBND huyện đã tiếp nhận và chuyển các cơ quan giải quyết lĩnh vực đăng ký kinh doanh 135 hồ sơ, lĩnh vực chính sách xã hội 976 hồ sơ, lĩnh vực tư pháp 53 hồ sơ. Việc tiếp nhận và trả kết quả cơ bản đảm bảo đúng thời gian quy định, không gây phiền hà cho công dân.
2- Công tác Tư pháp, thi hành án.
Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội như Luật đất đai. Hoàn thành tổng kết thực hiện Hiến Pháp năm 1992 theo Kế hoạch chỉ đạo của tỉnh. Công tác thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được tăng cường; tổ chức tốt 02 đợt kiểm tra công tác tư pháp tại các xã, thị trấn với tổng số văn bản được kiểm tra 2.538, qua đó đã giúp các xã, thị trấn khắc phục những sai sót về thể thức, nội dung văn bản. Thẩm định, xây dựng các văn bản xử lý hành chính và cưỡng chế đối với một số hộ dân không bàn giao mặt bằng dự án xây dựng đường cao tốc cầu Giẽ- Ninh Bình, xi măng Xuân Thành, dự án trạm chế biến kinh doanh than, dự án trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông tỉnh. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực được chỉ đạo thực hiện tốt; công tác hòa giải cơ sở được quan tâm, đã hòa giải thành 212/282 việc đạt 75%.
Chi cục thi hành án dân sự trong năm đã thi hành xong 178 việc có điều kiện thi hành với số tiền 534,928 triệu đồng đạt tỷ lệ 90% về việc; 56,4% về tiền.
3- Công tác quân sự địa phương:Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai. Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh cho 185 đồng chí đối tượng 04; chỉ đạo giáo dục quốc phòng an ninh cho 4.809 học sinh, sinh viên. Hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2011 đủ chỉ tiêu, công khai, đúng luật. Tổ chức hội thi Chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn và tham gia thi tại tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Phục vụ thanh tra quốc phòng tỉnh thanh tra việc thực hiện Luật dân quân tự vệ; phối hợp tốt với Quân khu 3, các đơn vị của Quân khu về tổ chức diễn tập tác chiến phòng thủ năm 2011 trên địa bàn huyện. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2008-2011. Xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo tổ chức sưu tầm, biên soạn cuốn lịch sử kháng chiến chống Pháp, Mỹ và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Thanh Liêm giai đoạn1945-2010. Tổ chức sơ tuyển, khám tuyển thanh niên sẵn sàng nhập ngũ đợt I năm 2012. Chỉ đạo thị trấn Kiện Khê, Liêm Phong, Thanh Tâm, Thanh Nguyên tổ chức diễn tập tác chiến trị an năm 2011 đạt hiệu quả thiết thực, đảm bảo an toàn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức xét duyệt đề nghị, chi trả trợ cấp cho 2.580 đối tượng hưởng một lần và trao 46 sổ hưởng chế độ hàng tháng theo quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ
 
 
4- Tình hình an ninh trật tự.
Về an ninh chính trị: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, tết, các mục tiêu trọng điểm về chính trị kinh tế trên địa bàn huyện, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Giải quyết mâu thuẫn khiếu kiện trong nội bộ nhân dân; tham gia giải quyết tốt các vướng mắc trong công tác GPMB, thu hút đầu tư trên địa bàn. Tăng cường nắm bắt tình hình tôn giáo trên địa bàn; quản lý chặt chẽ hoạt hoạt động của 38 lượt người nước ngoài về địa phương.
Về trật tự an toàn xã hội: Phạm pháp hình sự xảy ra 29 vụ, giảm 01 vụ so với năm 2010; hậu quả chết 02 người, bị thương 04 người, mất số tài sản trị giá trên 135 triệu đồng. Tai nạn giao thông xảy ra 27 vụ, giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm 2010; hậu quả chết 19 người (giảm 15 người so với cùng kỳ), bị thương 22 người, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng. Tai nạn lao động xảy ra 05 vụ; làm chết 07 người. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát xử phạt hành chính 700 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ với số tiền 96,84 triệu đồng. Lập hồ sơ 09 đối tượng đưa đi cơ sở giáo dục, 30 hồ sơ giáo dục tại các xã, thị trấn, 29 hồ sơ đưa đi chữa bệnh bắt buộc, 55 hồ sơ đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.
5- Công tác thanh tra.
Triển khai thực hiện việc đổi mới công tác tiếp dân theo kế hoạch 1015/KH-UBND của UBND tỉnh. Trong năm tại các xã, thị trấn đã tiếp 489 lượt người, giảm 27 lượt người so với năm 2010; tại trụ sở tiếp dân của UBND huyện đã tiếp 337 lượt người, giảm 22 lượt người so với năm 2010.
 Tập trung giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân; đã tiếp nhận và xử lý 17 đơn, giảm so với cùng kỳ là 02 đơn. Kết quả đã giải quyết 16/17 vụ đạt 94,1% (trong đó đã giải quyết 09/10 vụ việc khiếu nại đạt tỷ lệ 90%, 7/7 vụ việc tố cáo đạt 100%); đang giải quyết 01 vụ khiếu nại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Liêm Tuyền. Qua giải quyết tố cáo đã Quyết định tịch thu số tiền 15,385 triệu đồng do sai phạm trong thực hiện dự án cấy lúa hàng hóa ở xã Thanh Hương.
 Tổng số vụ việc đề nghị 68, tăng so với cùng kỳ là 10 vụ việc. Kết quả đã giải quyết 59 vụ việc đạt 86,76% (Cấp huyện 13/17 việc đạt 76,47%, cấp xã 46/51 việc đạt 90,2%); đang giải quyết 09 vụ việc (Thuộc thẩm quyền cấp huyện là 04 vụ, Chủ tịch UBND các xã là 05 vụ). Qua công tác giải quyết đơn đề nghị UBND huyện đã yêu cầu đơn vị thi công dự án đường Cao tốc cầu Giẽ- Ninh Bình bồi thường, hỗ trợ số tiền là 1.441.538 nghìn đồng cho các công trình xây dựng của các hộ gia đình thuộc địa bàn xã Liêm Thuận, Thanh Lưu bị ảnh hưởng do thi công đóng cọc cát đường cao tốc cầu Giẽ- Ninh Bình.
Thực hiện tốt 03 cuộc thanh tra tại 21 đơn vị: Thanh tra công tác phòng chống lụt bão tại 07 đơn vị; qua thanh tra công tác giải tỏa các hộ vi phạm trên cơ đê, phát quang mái đê còn chưa triệt để. Thanh tra công tác quản lý quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai tại 02 xã Thanh Phong, Thanh Nguyên; đã giao trách nhiệm cho UBND xã xây dựng kế hoạch thu nợ đối với các hộ khi xử lý hợp pháp hóa quyền sử dụng đất với số tiền 955,91 triệu đồng; kiểm điểm trách nhiệm đối với tiểu Ban thực hiện Thông tri 25 thôn Dư Nhân (xã Thanh Phong), Hội đồng kê khai quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính xã trong việc xác định sai diện tích đất trừ khi thực hiện quyết định 115 của 12 hộ và xác định không đúng diện tích đất hợp pháp của một số hộ. Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND 11 xã trong việc tiếp dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo.
V/ Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.
Năm 2011, UBND huyện đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011. Tập trung chỉ đạo, điều hành toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực; chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội; đồng thời chú trọng vào các lĩnh vực trọng tâm như: giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, cải cách hành chính, kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...
Thực hiện quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 13/01/2011 của UBND tỉnh ban hành chương trình công tác năm, có 06 nhiệm vụ trọng tâm; UBND huyện đã ban hành Quyết định số 214 /QĐ-UBND, ngày 19 tháng 01 năm 2011 về việc ban hànhchương trình công tác năm 2011, đã cụ thể hoá nhiệm vụ từng quý và hàng tháng; xác định rõ 10 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện. Trên cơ sở chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXVIII, UBND huyện đã ban hành và từng bước triển khai tổ chức thực hiện 15 chương trình, đề án, kế hoạch về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. UBND huyện đã ban hành kế hoạch để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, kế hoạch của UBND tỉnh về các giải pháp chủ yếu kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm thu, chi ngân sách.
Xây dựng và ban hành quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016; đồng thời phân công trách nhiệm cho các thành viên của UBND huyện. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho tổng kết hoạt động của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2011 và tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất, thứ hai và chuẩn bị cho tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND huyện khoá XVII theo luật định.
Duy trì họp thường kỳ theo quy chế; những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của UBND huyện đều được đưa ra tập thể bàn bạc và thảo luận quyết định theo đa số; đồng thời nêu cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên trong việc chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc đựơc phân công. Các ý kiến tham gia của các thành viên UBND và kết luận của lãnh đạo UBND huyện chủ trì cuộc họp đã được thủ trưởng các đơn vị tiếp thu thực hiện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tế, định hướng công việc, kịp thời có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, kiến nghị, đề ra những giải pháp tổ chức thực hiện cho địa phương, đơn vị. Thực hiện tốt mối quan hệ công tác giữa chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, đảm bảo dân chủ, hiệu quả.
* Đánh giá chung: Năm 2011, tình hình kinh tế xã hội của huyện tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, 14/14 chỉ tiêu đạt và vượt KH năm: Giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế; sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân năng suất lúa đạt cao nhất từ trước đến nay; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng cao; cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách đạt kết quả cao. Hoạt động văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo tuyên truyền tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm; phong trào thể dục thể thao được duy trì; thực hiện tốt các chính sách xã hội, công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các đối tượng chính sách và người có công. Một số đơn vị tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Chú trọng đến sắp xếp, tuyển dụng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã đảm bảo đủ số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu công việc. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng được giữ vững, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện.
*Tồn tại, hạn chế:
Công tác chỉ đạo trồng cây vụ đông ở một số xã còn thiếu kiên quyết, diện tích trồng cây vụ đông đạt thấp so với kế hoạch (45,6% KH); chăn nuôi gặp khó khăn do giá cả thức ăn tăng cao; tiến độ xây dựng quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới còn chậm so với kế hoạch chỉ đạo, chất lượng quy hoạch có đơn vị còn thấp. Công tác giải phóng mặt bằng có dự án vẫn còn khó khăn, vướng mắc; xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án chưa đạt yêu cầu tiến độ đề ra. Công tác hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ được giao đất làm nhà ở, hộ trúng đấu giá đất, tái định cư còn chậm; vi phạm lấn chiếm đất đai, hành lang giao thông còn xảy ra ở một số nơi chưa được phát hiện và xử lý kịp thời; công tác vệ sinh môi trường chưa được các địa phương quan tâm đúng mức, việc thu gom, xử lý rác thải hiệu quả chưa cao. Tiến độ thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn còn chậm.
Một số Quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng việc tổ chức thực hiện của một số cơ quan, đơn vị còn chậm hoặc chưa triệt để. An ninh nông thôn, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án về lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng đã ban hành còn chậm. Sự phối hợp giữa các ngành với cơ sở trong giải quyết một số công việc thiếu chặt chẽ; công tác tham mưu của một số ngành, cơ quan chưa sâu sát, tích cực.
* Nguyên nhân tồn tại:
- Nguyên nhân khách quan: Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả hàng hóa biến động tăng cao đã phần nào ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Kinh phí phục vụ giải phóng mặt bằng của một số dự án lớn chủ đầu tư chưa chuyển đủ để chi trả cho các hộ dân mặc dù phương án bồi thường, hỗ trợ đã xây dựng xong và đã được phê duyệt. Có sự biến động về công tác cán bộ, lãnh đạo cấp cơ sở sau bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
- Nguyên nhân chủ quan: Sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn của UBND huyện với các xã, thị trấn trong giải quyết một số công việc có mặt chưa đồng bộ, thiếu chặt chẽ. Công tác tham mưu của một số ngành còn chậm, hiệu quả thấp; năng lực, tinh thần trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo trong công việc của một số cán bộ, công chức chưa cao. Một bộ phận cán bộ, Đảng viên, quần chúng nhân dân thiếu ý thức chấp hành pháp luật, cá biệt còn có trường hợp chây ỳ gây khó khăn cho việc giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư ở một số dự án.
PHẦN THỨ HAI
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2012
 
I. Mục tiêu:
            Phấn đấu tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2010-2015) và Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra. Khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng và thế mạnh của địa phương; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn; tích cực thu hút đầu tư; chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện xây dựng nông thôn mới, công tác giải phóng mặt bằng các dự án thu hút đầu tư. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Ổn định chính trị xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc. Tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
II/ Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2012:
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 15,5%.
2. Cơ cấu kinh tế:   + Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 17%.
                                         + Công nghiệp - xây dựng: 51%.
                                         + Dịch vụ: 32%.
3. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 297,928 tỷ đồng (tăng 3%).
4. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: 2.061,3 tỷ đồng (tăng 25%).
5- Tổng mức bán lẻ hàng hoá 2.450 tỷ đồng. 
6. Thu ngân sách nhà nước từ kinh tế trên địa bàn: 81,77 tỷ đồng.
7. Giá trị hàng hoá xuất khẩu: 15 triệu USD.
8. Thu nhập bình quân đầu người:      20 triệu đồng/năm.
9. Số lao động được giải quyết việc làm 3.100 người (Trong đó xuất khẩu lao động 250 người).
10. Tỷ lệ hộ nghèo giảm (Theo tiêu chí mới) còn 8,5%
11. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD giảm còn: 16%.
12. Tỷ lệ giảm sinh:         0,15‰.
13. Tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh: 91%.
14. Tỷ lệ thu gom rác thải:         88 %.
 
III/ Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.
1- Duy trì thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2011-2016; ban hành chương trình công tác năm 2012 của UBND huyện làm cơ sở quản lý, điều hành. Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng theo chương trình công tác trọng tâm toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVIII.
2- Phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn.
Chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả gắn với thị trường; phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản tăng 03% so với năm 2011. Đảm bảo an ninh lương thực, tăng năng suất, giá trị cây trồng để bù đắp lại diện tích đất nông nghiệp đã chuyển sang xây dựng các dự án; phấn đấu sản lượng lương thực 82.000 tấn, diện tích trồng cây vụ đông 2.200 ha. Kiểm soát phòng, chống dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lây lan bùng phát trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi trong các hộ dân bằng mô hình dùng đệm lót sinh học thân thiện môi trường; thực hiện xây dựng các mô hình chăn nuôi trang trại tập trung theo quy hoạch gắn với hệ thống xử lý môi trường. Phối hợp thanh, kiểm tra vật tư nông nghiệp đảm bảo quyền lợi cho người sản xuất và tiêu dùng. Chủ động xây dựng các phương án phòng chống lụt bão; thực hiện tốt kiên cố hoá kênh mương, làm thuỷ lợi nội đồng, thường xuyên tu bổ đê, kè, cống phòng chống thiên tai đột xuất có thể xảy ra. Củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của HTX dịch vụ nông nghiệp theo hướng làm tốt các khâu dịch vụ và tiêu thụ nông sản cho nông dân.
3- Tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện năm 2012. Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức như chọn người thuyết trình quy hoạch, đề án cho cán bộ và nhân dân hiểu; huy động lồng ghép nhiều nguồn lực nhất là từ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tập trung tổ chức thực hiện vào lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng trường học. Tiếp tục chỉ đạo các xã tiếp nhận xi măng làm đường giao thông nông thôn do tỉnh cấp phát. Tiến hành triển khai thực hiện kế hoạch dồn đổi ruộng đất, ô thửa nhỏ thành ô thửa lớn tại 03 xã Thanh Nguyên, Thanh Thủy và Thanh Lưu để qua đó rút kinh nghiệm và chỉ đạo trong toàn huyện.
4- Tăng cường công tác giải phóng mặt bằng các dự án, xây dựng các khu tái định cư. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đang thực hiện và các dự án mới đầu tư trên địa bàn, đảm bảo đúng quy trình về kiểm kê, xây dựng và thẩm định phương án, đáp ứng kịp thời yêu cầu, tiến độ thi công. Tập trung quyết liệt cho các dự án trọng điểm về giao thông, kinh tế. Tăng cường sự chỉ đạo của chính quyền, vận động các đoàn thể phối hợp tham gia công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy trình, hạn chế xảy ra sai sót trong công tác GPMB. Tổ chức cưỡng chế đối với những hộ dân cố tình không thực hiện chính sách của nhà nước khi thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Hoàn chỉnh các khu tái định cư đang xây dựng và xây dựng thêm các khu tái định cư mới, các công trình công cộng. Bàn giao mặt bằng các dự án đã hoàn thành cho chủ đầu tư thi công đảm bảo đúng tiến độ.
5- Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Phấn đấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 25% so với năm 2011; tổ chức điều tra công nghệ năm 2012. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu nhất là sản phẩm tiểu thủ công nghiệp của làng nghề truyền thống, hàng nông sản có giá trị kinh tế cao. Đẩy mạnh làm đường giao thông thôn, xóm ở các xã; tiếp tục thi công các tuyến đường bổ sung thuộc dự án đầu tư xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã, đường 495B. Duy tu, sửa chữa các tuyến đường huyện và đường tỉnh ủy thác; triển khai thi công xây dựng cầu tại Km2+200 trên tuyến đường ĐH09. Hoàn thiện đồ án quy hoạch 1/500 và quản lý quy hoạch trung tâm huyện lỵ mới. Đôn đốc thực hiện các dự án xây dựng cơ bản đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
6- Tập trung tăng thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Phấn đấu thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 81,77 tỷ đồng. Khai thác triệt để các nguồn thu, chống thất thu; tăng cường kiểm tra việc tự khai, tự nộp thuế của các tổ chức cá nhân. Các lĩnh vực tập trung thu là: Thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, thu tiền đấu giá đất. Thực hiện tốt công tác tiết kiệm chi thường xuyên để tăng nguồn chi cho việc thực hiện chính sách an sinh xã hội và xử lý các tình huống đột xuất, cấp bách.
            Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại làm thiệt hại đến quyền lợi người tiêu dùng. Các ngân hàng trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác cho vay phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, cho vay học sinh sinh viên; phấn đấu tổng huy động tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội tăng từ 25-30% so với năm 2011. Tổ chức tốt cuộc Tổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính, sự nghiệp năm 2012 và các cuộc điều tra kinh tế xã hội định kỳ, thường xuyên.
            7- Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường. Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hồ sơ địa chính xã Thanh Hải đề nghị Sở Tài nguyên môi trường tỉnh thẩm định. Phê duyệt phương án bổ sung các trường hợp sử dụng đất chưa hợp pháp còn tồn đọng của xã Liêm Cần, Liêm Phong đợt II. Làm tốt thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất; công tác thu hồi và giao đất đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng các dự án, đấu giá đất, thu tại xã… trên địa bàn. Hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở các khu tái định cư. Triển khai kế hoạch thống kê đất đai năm 2011; điều tra giá các loại đất năm 2013. Hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015 của huyện, của các xã, thị trấn. Tổ chức, điều hành việc thu gom, xử lý rác thải ở các khu dân cư theo đề án đã triển khai; tăng cường phối hợp kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản và vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn.
8- Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội; thực hiện tốt mục tiêu an sinh xã hội. Đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung thông tin, truyền thanh tuyên truyền, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương, các ngày lễ lớn. Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phấn đấu xây dựng từ 08-12 làng đạt danh hiệu làng văn hoá, xây dựng từ 10-12 nhà văn hoá thôn, 02-04 nhà văn hóa xã. Tiếp tục duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao trong huyện; phối hợp tổ chức giải vật mùa xuân thượng võ của tỉnh tại Liễu Đôi (xã Liêm Túc).
Duy trì ổn định quy mô trường lớp; nâng cao chất lượng công tác dạy và học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, thực hiện đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi, từng bước phổ cập giáo dục trung học. Triển khai đề án chuyển đổi trường mầm non bán công sang trường mầm non công lập; thực hiện tuyển biên chế giáo viên tiểu học, mầm non theo chỉ tiêu phân bổ của tỉnh. Triển khai đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục giai đoạn 2008-2020 đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở. Chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia; phấn đấu hết năm 2012 có thêm ít nhất 03 trường đạt chuẩn Quốc gia, 01 trường đạt chuẩn mức độ 02; tiếp tục thực hiện đề án kiên cố hóa trường lớp.
- Tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia. Duy trì và giữ vững đơn vị đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã. Quan tâm đến công tác dân số KHHGĐ; phấn đấu tỷ lệ giảm sinh đạt 0,15‰; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 16%.
Thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng. Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày thương binh liệt sỹ 27-7. Quan tâm, chú trọng đến việc thực hiện các chương trình giải quyết việc làm, phấn đấu giải quyết việc làm cho 3.100 người, xuất khẩu lao động 250 người. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững (xuống còn 8,5% vào cuối năm 2012), chống tái nghèo…Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn.
 9- Đẩy mạnh công tác tư pháp, thi hành án, công tác nội vụ.
Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức về pháp luật cho nhân dân, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. Tiến hành 02 đợt kiểm tra công tác tư pháp năm 2012 tại các xã, thị trấn.
Tiếp tục rà soát, đơn giản hoá và công khai các thủ tục hành chính; thực hiện tốt cơ chế “Một cửa” tại cấp huyện và các xã, thị trấn. Nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng hành chính, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức; kiện toàn công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn đảm bảo đúng quy định. Chỉ đạo thực hiện quy trình bầu trưởng thôn, xóm nhiệm kỳ 2012-2014 (vào quý II/2012). Làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo. Phát động phong trào thi đua sâu rộng ở các các ngành, các xã, thị trấn, tạo động lực tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.
10- Tăng cường công tác quốc phòng- an ninh; giải quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đợt I năm 2012 đảm bảo đúng chỉ tiêu, chất lượng. Chỉ đạo 04 xã Liêm Sơn, Thanh Bình, Thanh Thủy, Thanh Phong diễn tập quốc phòng an ninh; sẵn sàng tổ chức tốt diễn tập tác chiến phòng thủ huyện năm 2012. Tổ chức ra quân huấn luyện cho các đối tượng đảm bảo quân số, chất lượng và an toàn. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên. Tiếp tục phối hợp với các ngành hoàn thành việc biên soạn lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Thanh Liêm giai đoạn 1945- 2010. Thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 62/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Phính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc.
Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông; hạn chế, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; chủ động giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn, quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài về địa phương, tăng cường nắm tình hình tôn giáo không để phát sinh phức tạp. Xử lý nghiêm các vi phạm về buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trên địa bàn.
Duy trì và nâng cao chất lượng các phiên tiếp công dân theo định kỳ. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đề nghị còn tồn đọng và các vụ việc phát sinh; phấn đấu giải quyết từ 95-98% đơn thư thuộc thẩm quyền, hạn chế thấp nhất đơn thư vượt cấp. Tổ chức thanh tra: Công tác phòng chống lụt bão; quản lý điều hành ngân sách, sử dụng đất đai, vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại một số xã, thị trấn trên địa bàn; thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Luật khiếu nại, tố cáo; thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên 2008-2011. Đẩy mạnh việc tuyên truyền và tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2011; nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2012./.
 

   Nơi nhận:
- - UBND tỉnh (Để b/c);
- - TT HU, TT HĐND huyện ; 
- - Các đại biểu HĐND huyện;
- - Các phòng, ban ngành thuộc huyện;
- - Các xã, thị trấn;
- - Lưu VT.
      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH
 
 
                                  (Đã ký)
 
 
Phạm Văn Đồng

                                   
 

 

Văn bản QPPL Hà Nam
Quản lý văn bản
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Footer THANHLIEM
Skip to main content