Banner THANHLIEM

Liên kết website

TTHC
DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 
Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Văn hóa - Xã hội » Giáo dục - Đào tạo

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non huyện Thanh Liêm năm 2012

(26/05/2012) Thực hiện Đề án tuyểndụng viên chức sự nghiệp giáodục mầm non huyện Thanh Liêm được UBND tỉnh Hà Nam phêduyệt; Hội đồng tuyểndụng viên chức sự nghiệp giáodục mầm non huyện Thanh Liêm Thông báo tuyểndụng viên chức sự nghiệp giáodục mầm non năm 2012
Thực hiện Đề án tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non huyện Thanh Liêm được UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt; Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non huyện Thanh Liêm Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục mầm non năm 2012 cụ thể như sau:
I - ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN:
1. Đối với cán bộ quản lý:
 Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên đã được UBND huyện bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng trước ngày 19/01/2012, hiện đang hợp đồng tại các trường mầm non trong huyện .
2. Đối với giáo viên: Là giáo viên có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non trở lên đã được cấp có thẩm quyền ký hợp đồng lao động trước ngày 19/01/2012, hiện đang công tác tại các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện;
3. Đối với kế toán:
- Là những người có bằng tốt nghiệp trung cấp hệ chính quy chuyên ngành kế toán, hoặc những người có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, được cấp có thẩm quyền ký hợp đồng lao động trước ngày 19/01/2012 tại các trường mầm non trong địa bàn huyện ;
- Nếu không đủ chỉ tiêu sẽ xét đến những đối tượng có bằng tốt nghiệp trung cấp hệ chính quy chuyên ngành kế toán, hoặc những người có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, được UBND huyện Thanh Liêm ký hợp đồng lao động trước ngày 19/01/2012 hiện đang làm việc tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện.
(Cả hai đối tượng trên đều phải có hộ khẩu thường trú tại Thanh Liêm trước ngày 01/01/2012).
II- ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
1- Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:
a) Những người thuộc đối tượng tuyển dụng nêu ở mục I của Thông báo này.
b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên, đối với những người dự tuyển án bộ quản lý và giáo viên; Từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi đối với người dự tuyển nhân viên làm công tác kế toán;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí làm việc;
e) Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
 
3. Đăng ký dự tuyển:
- Giáo viên đang giảng dạy ở trường mầm non nào thì đăng ký dự tuyển tại trường mầm non đó;
- Người dự tuyển viên chức kế toán đăng ký dự tuyển tại Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện Thanh Liêm.
III- CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng năm 2012 là: 224 người.
1/ Phân bổ chỉ tiêu: Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được Sở Nội vụ giao. UBND huyện Thanh Liêm thống nhất thực hiện phân bổ cụ thể như sau:
          a) Diện tuyển thẳng: 129 người; Trong đó:
- Chỉ tiêu Cán bộ quản lý: 15 người thuộc diện Cán bộ quản lý trường Mầm non ngoài biên chế, được bổ nhiệm trước ngày có quyết định chuyển đổi các trường mầm non bán công sang công lập (19/01/2012);
- Chỉ tiêu giáo viên: 114 người ( 01 người thuộc đối tượng tuyển dụng có trình độ Đại học sư phạm mầm non hệ chính quy và 113 người thuộc đối tượng tuyển dụng có độ tuổi từ tròn 45 tuổi trở lên (sinh từ ngày 31/5/1967 trở về trước);
b) Chỉ tiêu kế toán : 20 người;
           Sau khi trừ đi số chỉ tiêu được tuyển thẳng tại mục (a) và chỉ tiêu kế toán tại mục (b) nêu trên, số giáo viên còn được tuyển năm 2012 trong toàn huyện là:75 người;
Số lượng giáo viên ngoài biên chế dự xét tuyển: Tổng số cán bộ quản lý và giáo viên ngoài biên chế bậc học mầm non tính đến thời điểm trước ngày 19/01/2012 là: 566 người; Sau khi trừ đi chỉ tiêu tuyển thẳng: 129 người; Bao gồm: (Cán bộ quản lý: 15 người; Giáo viên có bằng đại học chuyên ngành Mầm non chính quy: 01 người và 113 người có độ tuổi từ tròn 45 tuổi trở lên), còn lại 437 người;
 2/ Cách tính tỷ lệ: Tính tỷ lệ giữa số giáo viên còn được tuyển trên tổng số giáo viên chưa biên chế của các trường mầm non (75/437 = 0,172), sau đó áp dụng tỷ lệ này để tính số giáo viên được tuyển cho mỗi trường mầm non; Nếu số lẻ người lớn hoặc bằng 0.7 thì làm tròn thêm 01 người, với số lẻ nhỏ hơn 0.7 thì làm tròn xuống, sao cho tổng số người giao cho các trường mầm non được tuyển, bằng với số giáo viên còn được tuyển của huyện. Chỉ tiêu giáo viên được tuyển ở từng trường cụ thể như sau:
 

TT
Đơn vị
Tổng số cán bộ, giáo viên hợp đồng
Dự kiến số người được tuyển thẳng
Số Giáo viên còn lại được chia theo tỷ lệ
Tỷ lệ tuyển dụng (75/437)
=   0,172
Chỉ tiêu giáo viên cần tuyển
Bổ sung thêm chỉ tiêu
Ghi chú
1
MN Thanh Bình
20
8
12
2.06
2
 
 
2
MN Thanh Hà
52
14
38
6.53
6
 
 
3
MN Thanh Hải
30
6
24
4.12
4
 
 
4
MN Thanh Hương
29
3
26
4.47
4
 
 
5
MN Kiện Khê
40
8
32
5.50
5
 
 
6
MN Thanh Lưu
24
6
18
3.09
3
 
 
7
MN Thanh Nghị
23
9
14
2.40
2
 
 
8
MN Thanh Nguyên
23
5
18
3.09
3
 
 
9
MN Thanh Phong
27
6
21
3.61
3
1
 
10
MN Thanh Tâm
18
4
14
2.40
2
 
 
11
MN Thanh Tân
33
7
26
4.47
4
 
 
12
MN Thanh Thuỷ
25
4
21
3.61
3
1
 
13
MN Thanh Tuyền
15
3
12
2.06
2
 
 
14
MN Liêm Cần
37
6
31
5.33
5
2
 
15
MN Liêm Phong
25
5
20
3.44
3
 
 
16
MN Liêm Sơn
32
11
21
3.61
3
1
 
17
MN Liêm Thuận
45
9
36
6.19
6
2
 
18
MN Liêm Tiết
25
2
23
3.95
4
 
 
19
MN Liêm Túc
29
8
21
3.61
3
 
 
20
MN Liêm Tuyền
14
5
9
1.54
1
 
 
+
Cộng
566
129
437
   75
68
7
 

Thực hiện cách làm tròn nêu trên, tổng số người được tuyển ở 20 trường mầm non nhỏ hơn tổng số biên chế giáo viên được tuyển là: 07 người; 07 chỉ tiêu còn dư sẽ được giao thêm cho các trường trọng điểm trong địa bàn huyện; Cụ thể: (Mầm non Liêm Thuận : 02 người; Mầm non Thanh Thuỷ: 01 người; Mầm non Liêm Cần : 02 người; Mầm non Thanh Phong: 01 người và Mầm non Liêm Sơn : 01 người).
Trong trường hợp đối tượng được tuyển thẳng không đủ số lượng nêu trên do (đối tượng thuộc diện tuyển thẳng không nộp hồ sơ dự tuyển hoặc hồ sơ không hợp lệ) thì Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định giao thêm chỉ tiêu cho các trường có đối tượng tuyển thẳng bị hao hụt do không nộp hồ sơ hoặc hồ sơ không hợp lệ đó.
 IV- TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1- Đối với ngạch giáo viên mầm non:
- Tuyển thẳng đối với những người đủ điều kiện đăng ký tuyển dụng cán bộ quản lý;
- Tuyển thẳng đối với những giáo viên thuộc đối tuợng tuyển dụng có độ tuổi từ tròn 45 tuổi trở lên và những người có trình độ đại học sư phạm mầm non hệ chính quy;
* Xét theo điểm: Sau khi tuyển thẳng, với những chỉ tiêu còn lại thì xét tuyển như sau:
Xét chung điểm học tập trung bình toàn khoá đối với các trình độ đào tạo.
a/ Ưu tiên cộng thêm điểm:
a.1 - Những đối tượng sau được cộng thêm 30 điểm:
Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con anh hùng lực lượng vũ trang; con anh hùng lao động;
(Những đối tượng thuộc diện ưu tiên phải là con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp của người có công với Cách mạng được Pháp luật Việt Nam công nhận)
 
a.2- Cộng thêm 10 điểm cho các đối tượng sau:
+ Những người tham gia dự tuyển có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc trung học loại xuất sắc và loại giỏi; có chuyên ngành đào tạo đúng với nhu cầu tuyển dụng;
+ Người tham gia dự tuyển là bộ đội, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 02 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương;
+ Những người là công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ 03 năm trở lên.
Lưu ý: Người tham gia dự tuyển thuộc đối tượng được hưởng nhiều chế độ ưu tiên tại các mục a.1 và mục a.2 chỉ được hưởng một tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.
a.3- Cộng điểm ưu tiên đặc thù cho các đối tượng:
          + Những người có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non tại chức được cộng thêm 20 điểm; Bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non cộng thêm 15 điểm vào điểm xét tuyển. Người tốt nghiệp nhiều trình độ chỉ cộng điểm đối với trình độ đăng ký dự tuyển ;
          + Giáo viên mầm non đã tham gia công tác trong ngành học mầm non, được cấp có thẩm quyền ký hợp đồng lao động, giảng dạy tại các trường mầm non công lập hoặc các trường mầm non bán công (nay chuyển sang công lập), hoặc có căn cứ pháp lý xác định thời gian có tham gia công tác trong ngành học mầm non thì mỗi năm công tác (12 tháng) được cộng 10 điểm, trường hợp không đủ 01 năm (12 tháng) thì tính như sau: từ đủ 06 tháng trở lên tính tròn 01 năm được cộng 10 điểm, từ dưới 06 tháng trở xuống được cộng 05 điểm vào điểm xét tuyển;
+ Những người được cấp có thẩm quyền quyết định, công nhận là : Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được cộng 30 điểm, giáo viên dạy giỏi cấp huyện được cộng 20 điểm. Nếu được công nhận là giáo viên dạy giỏi ở cả hai cấp hoặc hai lần trở lên thì chỉ được cộng điểm một lần ở cấp cao nhất.
b/ Cách tính điểm xét tuyển :
- Điểm xét tuyển bao gồm điểm trung bình kết quả học tập toàn khoá của người dự tuyển nhân với 10 để quy đổi theo thang điểm 100 nhân hệ số 2, cộng điểm ưu tiên theo quy định của Nhà nước (nếu có) và cộng điểm ưu tiên đặc thù;
- Đối với những người không có điểm học tập trung bình toàn khoá ghi trong bảng điểm (học bạ) thì đến các cơ sở đào tạo xin xác nhận điểm học tập trung bình toàn khoá; Nếu cơ sở đào tạo trả lời bằng văn bản không xác nhận được điểm học tập trung bình toàn khoá thì áp dụng tính điểm theo hạng bằng như sau:
+ Nếu tốt nghiệp hạng xuất sắc: điểm học tập trung bình toàn khoá là: 9.0;
+ Nếu tốt nghiệp hạng giỏi: điểm học tập trung bình toàn khoá là: 8.0;
+ Nếu tốt nghiệp hạng khá: điểm học tập trung bình toàn khoá là: 7.0;
+ Nếu tốt nghiệp hạng trung bình khá: điểm học tập trung bình toàn khoá là: 6.5;
+ Nếu tốt nghiệp hạng trung bình: điểm học tập trung bình toàn khoá là: 5.0;
+ Nếu tốt nghiệp không xếp hạng: điểm học tập trung bình toàn khoá là: 5.0;
c/ Cách xét trúng tuyển:
Xét tuyển giáo viên theo từng đơn vị tuyển dụng. Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng ngạch dự tuyển đã thông báo và có kết quả học tập trung bình toàn khoá, cộng điểm ưu tiên và khuyến khích (nếu có) theo quy định từ người có kết quả xét cao nhất cho đến hết chỉ tiêu được tuyển. Trường hợp người có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì hội đồng tuyển dụng xác định người trúng tuyển theo thứ tự:
- Người là con đẻ của người có công với Cách mạng;
- Người đạt giải trong các cuộc thi giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp huyện;
- Người có kết quả học tập trung bình toàn khoá cao hơn;
Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng có thể bổ sung nội dung phỏng vấn hoặc một số tiêu chí khác để xác định người trúng tuyển.
2- Đối với ngạch kế toán:
Xét chung điểm học tập trung bình toàn khoá đối với các trình độ đào tạo:
a/ Ưu tiên cộng thêm điểm:
 a.1- Những đối tượng sau được cộng thêm 30 điểm:
Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước); con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con anh hùng lực lượng vũ trang; con anh hùng lao động;
(Những đối tượng thuộc diện ưu tiên phải là con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp của người có công với Cách mạng được Pháp luật Việt Nam công nhận)
a.2- Cộng thêm 10 điểm cho các đối tượng sau:
+ Những người tham gia dự tuyển có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hoặc trung học loại xuất sắc và loại giỏi; có chuyên ngành đào tạo đúng với nhu cầu tuyển dụng;
+ Người tham gia dự tuyển là bộ đội, đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên đội trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 02 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương;
+ Những người là công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ 03 năm trở lên.
Lưu ý: Người tham gia dự tuyển thuộc đối tượng được hưởng nhiều chế độ ưu tiên tại các mục a.1 và mục a.2 chỉ được hưởng một tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.
 a.3- Cộng điểm ưu tiên đặc thù cho các đối tượng:
          + Những người được cấp có thẩm quyền ký hợp đồng lao động tại các cơ sở giáo dục công lập của huyện hoặc các trường mầm non bán công (nay chuyển sang công lập) thì đủ mỗi năm công tác (12 tháng) có đóng BHXH, tính đến thời điểm xét tuyển, thì mỗi năm được cộng 06 điểm nhưng tổng số không quá 30 điểm, trường hợp không đủ 01 năm (12 tháng) thì tình như sau: từ 06 tháng trở lên tính tròn 01 năm được cộng 06 điểm, từ dưới 06 tháng trở xuống được cộng 03 điểm vào điểm xét tuyển;
+ Cộng 20 điểm cho người có bằng đại học kế toán hệ chính quy và cộng 15 điểm cho người có bằng cao đẳng kế toán hệ chính quy.
b/ Cách tính điểm xét tuyển là:
   Điểm trung bình kết quả học tập toàn khoá của người dự tuyển nhân với 10 để quy đổi theo thang điểm 100, cộng điểm ưu tiên theo quy định của Nhà nước và cộng điểm ưu tiên đặc thù (nếu có);
 c/ Cách xét trúng tuyển:
 Xét người trúng tuyển ngạch kế toán: Xét chung toàn huyện, người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển đã thông báo và có điểm xét tuyển cao nhất đến hết chỉ tiêu. Trường hợp nhiều người có điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng xác định người trúng tuyển theo thứ tự dưới đây:
- Người là con đẻ của đối tượng người có công với Cách mạng;
- Người có trình độ đào tạo cao hơn;
- Người có kết quả học tập trung bình toàn khoá cao hơn;
 Nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Hội đồng tuyển dụng có thể bổ xung nội dung phỏng vấn hoặc một số tiêu chí khác để xác định người trúng tuyển.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM MUA VÀ NỘP HỒ SƠ:
1- Đối với cán bộ, giáo viên dự tuyển ngạch giáo viên mầm non:
a) Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: Ngày 25, 26 tháng 5 năm 2012 (Tại các trường Mầm non trong huyện).Giá 01 bộ hồ sơ là: 10.000đ. (Mười nghìn đồng)
b) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: Ngày 28/5 và 29/5/2012 (Tại các trường Mầm non trong huyện).
          c) Các trường nộp về Hội đồng xét tuyển (Hội trường tầng 3 Phòng GD&ĐT huyện Thanh Liêm) theo lịch:
          - Ngày 30/5/2012 gồm các trường Mầm non: (Thanh Bình, Thanh Hà, Thanh Hải, Thanh Hương, Kiện Khê, Thanh Lưu, Thanh Nghị, Thanh Nguyên, Thanh Phong, Thanh Tâm);
          - Ngày 31/5/2012 gồm các trường mầm non: (Thanh Tân, Thanh Thuỷ, Thanh Tuyền, Liêm Cần, Liêm Phong, Liêm Sơn, Liêm Thuận, Liêm Túc, Liêm Tiết và Liêm Tuyền).
          2- Đối với người dự tuyển Kế toán:
a) Thời gian, địa điểm mua hồ sơ: 
Ngày 25/5/2012 (Tại Hội trường tầng 3 phòng GD&ĐT huyện).Giá 01 bộ hồ sơ là: 10.000đ.
b) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:
 Ngày 28/5 và 29/5/2012 (Tại Hội trường tầng 3 phòng GD&ĐT huyện).
VI - LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
Mức thu theo Thông tư số 163/2010/TTLT/BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ: Lệ phí: 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) trên hồ sơ dự tuyển.
VII - HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN GỒM:
1, Đơn xin dự xét tuyển (theo mẫu);
2, Bản sao công chứng hộ khẩu thường trú (đối với người xét tuyển kế toán);
3,  Bản sao công chứng sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có);
4, Bản khai sơ yếu lý lịch có dán ảnh màu (cỡ 4 x 6) do cơ quan có thẩm quyền xác nhận (theo mẫu);
5, Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp bổ túc trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; Bản sao công chứng chứng chỉ khác (nếu có);
6, Bản sao công chứng bảng điểm (học bạ) học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp;
7, Giấy khám sức khoẻ (do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp trước ngày cuối cùng nhận hồ sơ không quá 6 tháng);
8, Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
9, Giấy xác nhận ưu tiên con gia đình chính sách do phòng LĐTB&XH huyện cấp, kèm thêm bản photocopy thẻ (sổ) TBB, sổ trợ cấp hưởng chế độ chính sách của người được hưởng (nếu có) hoặc Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận cha đẻ hoặc mẹ đẻ là người có công;
10, Bản sao công chứng các Quyết định hợp đồng trong ngành Giáo dục & Đào tạo của UBND huyện Thanh Liêm (nếu có);
11, Hồ sơ, giấy tờ có căn cứ pháp lý xác định thời gian có tham gia công tác trong ngành học mầm non (nếu có) ;
12, Bản sao công chứng các loại giấy tờ công nhận giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh trong thời gian công tác tại các trường mầm non trong địa bàn huyện (nếu có);(đối với người dự tuyển ngạch giáo viên);
13, Bản cam kết của người dự tuyển về tính hợp pháp của các bản sao giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển;
Yêu cầu: - Khi nộp hồ sơ, người dự tuyển nộp kèm bản chính: Bằng Tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; Chứng chỉ khác; Bảng điểm (Học bạ) học Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp; các loại giấy tờ của đối tượng ưu tiên chính sách;
- Đối với các đối tượng học hệ Đại học tại chức, liên thông phải nộp Bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm; đối với các đối tượng học hệ Cao đẳng tại chức, liên thông phải nộp Bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm;
- Giáo viên Mầm non làm công tác Kế toán kiêm nhiệm có bằng sư phạm mầm non và bằng Kế toán thì chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển ở 01 nội dung dự tuyển.
Chú ý - Hồ sơ nộp được sắp xếp đúng thứ tự như trên và chia làm 2 túi, trong đó 1 túi đựng các bản chính và người dự tuyển sẽ được trả lại ngay sau khi kết quả xét tuyển được công bố chính thức .
- Không trả lại hồ sơ và lệ phí đối với những người tham gia dự xét tuyển.

Nơi nhận:
- TTHU, HĐND huyện (thay b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện (thay b/c);
- Các thành viên Hội đồng;
- Đài truyền thanh huyện;
- WebsiteUBND huyện, ngành GD&ĐT;
- Các trường Mầm non;
- Lưu VT, NV, GD.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
 
 
 
 
 
 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Nguyễn Thị Huệ

 

 

Phòng GD ĐT huyện
Văn bản QPPL Hà Nam
Quản lý văn bản
Hỏi đáp trực tuyến
Danh bạ thư điện tử
Ý KIẾN GÓP Ý CỦA NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Footer THANHLIEM
Skip to main content